Güçlendirmenin Özü "Güç": Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Yerindeki Güçleri/Güçsüzlükleri

Mehmet KIRLIOĞLU
2019 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet uzmanlarının iş yerindeki güç/güçsüzlüklerini Miley ve diğerlerinin (2016) sınıflandırmasında olduğu gibi kişisel, kişilerarası ve sosyo-politik olmak üzere üç düzeyde ele almaktır. Bu üç düzeyi daha iyi açıklayabilmek adına düzeyler altında konu başlıklarına yer verilmiştir. İş yerindeki kişisel düzeydeki güçler, mesleği isteyerek seçme, başka bir kuruma geçme isteği, sosyal hizmet mesleğini bırakma isteği, doğrudan sosyal hizmet uygulaması yapma, alan
more » ... sı yapma, alan deneyimine uygun çalışma konularını kapsamaktadır. İş yerindeki kişilerarası düzeydeki güçler, meslektaşlarından destek ve öneri alma, kurumdaki tüm meslek elemanlarının ortak bir amaca sahip olması, amir yönlendirmesi, üstler ile yaşanan sorunları çözüme kavuşturma, yönetimin tutumu, yönetim ile ilişkiler konularını kapsamaktadır. İş yerindeki sosyo-politik güçler, kadro durumu, işin yapılma şekli konusunda müracaatçılardan ve üstlerden gelen baskı, çalışma yoğunluğu, görüşme sayısı, vaka sayısı, çalışma ortamı, otonomi, ilerleme imkânı konuları kapsamaktadır. ABSTRACT The aim of this study is to examine the power/weakness of social workers in the workplace at three levels: personal, interpersonal and socio-political as in the classification of Miley et al. (2016) . In order to better explain these three levels, topics are included under the levels. The powers at the personal level in the workplace include the willingness to choose the profession, the desire to move to another institution, the desire to quit the social work profession, direct social work practice, work in accordance with the field experience. The powers at the interpersonal level the workplace include getting support and suggestions from colleagues, having a common purpose of all professional staff in the institution, supervisor, solving problems experienced with superiors, the attitude of management, the relations with management. The powers at the socio-political level in the workplace include precarious work, pressure from the applicants and superiors, intensity of work, number of interviews, number of cases, working environment, autonomy, possibility of progress.
doi:10.29249/selcuksbmyd.596913 fatcat:rnckw6xzgja6jd5lvkguy7v5lq