Dinamika faktorov riska sakharnogo diabeta 2 tipa i serdechno-sosudistykh zabolevaniy u bol'nykh s abdominal'nym tipom ozhireniya

I I Dedov, S A Butrova, F Kh Dzgoeva
2004 Ožirenie i Metabolizm  
А б до ми наль но-вис це раль ное ожи ре ние (АВО),
doi:10.14341/2071-8713-4896 fatcat:fg232j5yxbczlpaki2sqonz6ge