اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای - 1079 بر پارامترهای خون شناختی، رشد و سلامت گوسال ههای هلشتاین نوزاد

غلام رضا محمدی, مهرداد مهری, ابوذر احمدی
2010 Pizhūhishhā-yi ̒ulum-i dāmī-i Īrān  
پروبیوتیک ها برای کنترل یا حفظ شرایط پایدار باکتریهای روده استفاده می شوند .هنگامی که جمعیت باکتریایی توسط استرس یا درمان با آنتی بیوتیک تغییر نماید می تواند موجب کاهش سلامت وکارآیی شود. این تجربه برای مطالعه اثرات خوراندن یک پروبیوتیک (ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای – 1079 ) بر رشد و سلامت گوساله های هلشتاین نوزاد طراحی گردید. 45 راس گوساله نوزاد هلشتاین در یکی از گاودار یهای اطراف مشهد جهت گروه شاهد )، پروبیوتیک ) I انجام این مطالعه انتخاب شدند. پس از تولد، گوساله ها به طور تصادفی به سه
more » ... طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گوساله های گروه به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلستروم و بعد همراه شیر در طول دو هفته اول زندگی (I گروه آزمایشی ) II دریافت نکردند. گوساله های گروه به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلستروم و بعد همراه شیر در طول سه هفته اول (II گروه آزمایشی ) III پروبیوتیک دریافت کردند. گوساله های گروه زندگی پروبیوتیک دریافت کردند. در طول هفته سوم جیره همه گوساله ها با افزودن شیر جانشین شونده بجای شیر طبیعی تغییر کرد. وزن و رشد اسکلتی (دور سینه، طول و ارتفاع بدن ازجدوگاه) در زمان تولد و هر هفته تا سن 5 هفتگی اندازه گیری شد. نمونه های خون از ورید وداج گوساله ها در زمان وزن کشی اخذ و برای آزمایشات خون شناختی، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. درجات قوام مدفوع (آبکی بودن ) بصورت با استفاده از SPSS روزانه نظارت و ارزیابی می شد. همچنین وضعیت سلامت گوساله ها ثبت می گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری 13 آزمون آنالیز واریانس، کراسکال والیس و مربع کای تجزیه تحلیل گردید. شاخص های خون شناختی، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما، رشد در حالی (P> 0/ اسکلتی، متوسط افزایش وزن روزانه، وقوع اسهال و روزهای درمان اختلاف آماری معن یداری بین گوساله های سه گروه نشان نداد( 05 1 اختلاف آماری معنی دار /07 ± 0/ 1 و 07 /8 ±0/ بترتیب 26 III و گوساله های I که قوام مدفوع (آبکی بودن) در سن سه هفتگی بین گوساله های گروه نتایج نشان می دهد تحت شرایط این مطالعه، پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ا مای – 1079 در بهبود رشد و .(P< 0/ وجود داشت ( 05 سلامت گوساله موثر نبوده اما، در شرایط استرس غذایی، در حفظ قوام مدفوع موثر بوده است.
doi:10.22067/ijasr.v2i1.3100 doaj:f47a1f77464a44e0810f15b85fe29ae9 fatcat:3vlqf2uqnbajbkre2co5mhfiq4