Viscosity evaluation of the mixture of coal tars from collection main and primary cooler on the base of rheometer measurements and empirical formulas

Alexander Pasternak, Leonid Bannikov, Anna Smirnova
2016 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
21. Albrekht, V. H. Osnovy ustroystva y raschetov zheleznodorozhnoho puty [Text] / V. H. Albrekht, M. P. Smyrnov, V. Ya. Shul'ha et. al.; S. V. Amelyn, T. H. Yakovleva (Eds.). -Moscow: Transport, 1990. -367 p. 22. Yakovlev, V. Yssledovanye kontaktnykh napryazhenyy v elementakh kolesa y relsa pry deystvyy vertykalnykh y kasatelnykh syl [Text] / V. Yakovlev // Trudy LYYZHT. A . P a s t e r n a k Chief Engineer PJSC «Avdeevsky koksokhimichaskiy zavod»
doi:10.15587/1729-4061.2016.75736 fatcat:h4jcvb3x3natllwzjxpvv3hrey