Nadnárodné ligy a ich dopad na ekonomiku klubu  Transnational League and their Impact on the Economy of the Club

Róbert Kuchár, -Jiří Novotný
unpublished
ABSTRAKT Cieľom tejto práce je identifikovať ekonomické prínosy, alebo naopak zápory pre kluby, ktoré sa zapoja do nadnárodných líg. Tento cieľ bude analyzovaný na vybraných kluboch, kde sa bude sledovať návštevnosť zápasov v porovnaní s domácou ligou, ekonomická náročnosť spojená s fungovaním klubu v nadnárodnej lige a pohľad na celkový chod klubu. Vybrané nadnárodné ligy sú zo sveta hokeja-EBE Liga, hádzanej-SEHA Gazprom South Stream Liga a basketbalu-Adriatická Liga (dnes už NBL). Definovaný
more » ... problém, respektíve objekt záujmu je zistiť nakoľko majú nadnárodné ligy v dnešnom svete význam a prečo ich popularita tak rastie. ABSTRACT The aim of this work is to identify the economic benefits or vice versa cons for clubs to engage in transnational leagues. This objective will be analyzed at selected clubs where matches will monitor attendance compared with domestic league, economic demands associated with the operation of the club in the league and transnational view of the overall running of the club. Selected transnational League are in the hockey-EBE League, handball-SEHA Gazprom's South Stream League and Basketball-Adriatic League (NBL today). Defined problem, respectively object of interest is to identify why they have the Multinational Division in today's world importance and why their popularity continues to grow,.
fatcat:5aelovsbwfdc5hik7hxureyh6y