INFORMATINIO MĄSTYMO UGDYMO UŽDUOTYS: MERGINŲ IR VAIKINŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ

Valentina Dagienė, Eimantas Pėlikis, Gabrielė Stupurienė
2015 Acta Paedagogica Vilnensia  
Straipsnyje nagrinėjamos tokios problemos: informatikos mokymas naudojant neformalųjį ugdy mo būdą (konkursus, varžybas), informatikos pagrindinių konceptų mokymas trumpomis patrauk liomis užduotimis, informatinio mąstymo (anglų k. computational thinking) ugdymas, merginų ir vaikinų skirtumai sprendžiant informatikos užduotis. Autorių tyrimas remiasi šios srities kon tekstine šaltinių analize ir didelio kiekio sukauptų duomenų statistine analize (atsakymai gauti iš 23,5 tūkst. respondentų).
more » ... . respondentų). Straipsnyje vartojama nauja, lietuviškose publikacijose dar nevartota in formatinio mąstymo sąvoka, kuriai Europos šalyse skiriama vis daugiau dėmesio ir manoma tai esant vienu iš svarbiausių XXI amžiaus ugdymo iššūkių mokykloje. Aptariamos šios sąvokos ypaty bės, sunkumai rasti tinkamą lietuvišką atitikmenį, nagrinėjamas operacinis informatinio mąstymo apibrėžimas. Straipsnyje apžvelgiami kognityvūs merginų ir vaikinų skirtumai sprendžiant infor matikos užduotis, skirtas informatiniam mąstymui ugdyti. Trumpai pristatomas tarptautinis infor matikos konkursas "Bebras", analizuojama, kaip šis konkursas padeda ugdyti mokinių informati nio mąstymo gebėjimus. Straipsnyje analizuojami 2013 m. konkurso dalyvių sprendimo rezultatai, atsižvelgiama į dalyvių amžiaus grupes, lytį, ieškoma sąsajų su uždavinių kategorijomis. Išsamiau nagrinėjami tie uždaviniai, kurių vaikinų ir merginų rezultatai skiriasi reikšmingai. Pagrindiniai žodžiai. Informatikos mokymas, žaidybinimas, konkursas "Bebras", informacinės technologijos, informatinis mąstymas. Įvadas Informacinių technologijų (IT) mokoma visose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Dalis šio kurso skiriama informatikos pagrindams, iš jų -ir programavimo praktikai, ir algoritminiam mąstymui, ir moderniam informatiniam mąstymui ugdyti. Lietuvoje trūksta įvairaus lygio IT specialistų,
doi:10.15388/actpaed.2015.0.9190 fatcat:eop2rz7gmbakpa4xwfo5hs3lwa