ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİNE İLİŞKİN ALGILARI

Şehmus ORAL
2016 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Bu araştırmanın amacı temel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin okullarında tuttukları nöbet görevine ilişkin algılarını belirleyerek bu algıların farklı değişkenler açısından değişip değişmediğini ortaya koymaktır.Araştırma genel tarama yöntemi ile araştırmacılar tarafından geliştirilen"Öğretmenlerin Nöbet Algısı Ölçeği" kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Alpha değeri 0.82 bulunmuştur. Araştırma evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Batman ili merkez ilçesinde ilkokul ve
more » ... da görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evreni temsil eden büyüklüğe uygun olarak, 324 öğretmen örnekleme alınmıştır.Öğretmenlerin nöbet görevine ilişkin algılarını belirlemek için 28 maddeli beşli dereceleme ölçeğinden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler frekans, yüzde ve aritmetik ortalama ile analiz edilerek yorumlanmıştır.Karşılaştırmalarda ikili bağımsız gruplar için Mann-Whitney U ve ikiden fazla bağımsız gruplar için deKruskall-Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Nöbet görevi verilirken kadın öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapıldığı, nöbet esnasında bir sorunla karşılaştığımda okul yöneticileri destek olmadıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin nöbet görevine ilişkin algıları, hem cinsiyete hem de mesleki kıdeme göre "sorumluluk" boyutunda farklılaşmazken "kişisel etki" boyutunda kadın öğretmenler lehinde anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır.Öğretmenlerin nöbet görevine ilişkin algıları çalışılan kuruma ve haftalık nöbet sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. Abstract The aim of this research is to determine the perceptions of teachers' about the duty in primary and secondary school and find out the difference between the perceptions of teachers' with regard to different variables. The research has been conducted with the help of general search model and "The Scale of Teachers' Perception on Duty" which has been developed by researchers. Alpha vaule is found zero point eight two.
doi:10.9761/jasss3370 fatcat:tzkgyi2vrndt3fyvygsta7q5tq