SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ IN EU PROJEKTI

Nina Poli~
2008 Etnolog   unpublished
Uvod Na strokovnem posvetovanju IX. zborovanje Slovenskega muzejskega dru{tva, ki se je odvijalo oktobra 2007 v Slovenj Gradcu, je Slovenski etnografski muzej v okviru teme »Evropski skladi in mednarodni projekti« predstavil svoje dosedanje izku{nje. Slovenski etnografski muzej je od za~etka devetdesetih let 20. stoletja, predvsem pa v zadnjem desetletju, vedno bolj navzo~ v mednarodni strokovni javnosti-s sodelovanjem v raznih delovnih skupinah in mednarodnih odborih, z individualnimi
more » ... vidualnimi udelèbami na mednarodnih tematskih posvetih, z objavami v mednarodnih zbornikih in drugih strokovnih izdajah, z mednarodno razstavno dejavnostjo, z bogato mednarodno med institucionalno izmenjavo publikacij, s plodnimi osebnimi stiki med posameznimi kustosi in raziskovalci in med muzeji po Evropi ter je nenazadnje opazen partner v projektih Evropske unije oziroma Evropske komisije, v devetdesetih letih {e posebej v programu Raphael. Programi Kaleidoscope za spodbujanje umetni{ke in kulturne ustvarjalnosti, Ariane zaknjìevno ustvarjalnost in prevode in Raphael, namenjen podro~ju kulturne dedi{~ine, so potekali med letoma 1997 in 1999. V Raphael so sodili na primer raziskovalni projekti v zvezi s podobnostmi in raznolikostmi evropske kulturne dedi{~ine. Slovenski etnografski muzej in program Raphael: 1997-1998 1. SEM je sodeloval s Finsko (glavni koordinator projekta), Italijo in [vedsko pri projektu Linen on NET, The Common Roots od the European Linen Patterns (Platno namrèi, Skupne korenine evropskih platnenih vzorcev) kot partner iz Slovenije, takratdràve s statusompridrùene ~lanice v EU. Linen on Net je bil uspe{en v vseh pogledih-v pridobivanju mednarodnih delovnih izku{enj, v izmenjavi znanj, v promocijskem in finan~nem smislu. Sad projekta pa je bil izid reprezentan~nega zbornika referatov v angle{~ini in jezikihudelèenih dràv v projektu, ki je iz{el junija 1999.
fatcat:fbcligrae5ej7cyt46yfxrb3mu