A Case of Fatal Sepsis due to Vibrio vulnificus
Vibrio vulnificus敗血症によって急死した1剖検例

Noboru YOSHIDA, Masanori IWAMOTO, Hiroshi MUKAE, Nirihiko MORI, Tohru ISHINO, Shigeru KOHNO, Keizo YAMAGUCHI, Kazuya MAKIYAMA, Kohei HARA
1990 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.64.236 pmid:2187037 fatcat:j6gn4sevbref7i6uvftfsc64du