GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH VÀ ỨNG PHÓ VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI BẮC BỘ – GIẢI PHÁP VÀ KINH NGHIỆM

Sơn Đỗ Vũ
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc bộ gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng và khó lường. Việc nghiên cứu biện pháp hợp lý để giáo dục về phòng tránh và ứng phó với lũ quét, sạt lở đất cho học sinh miền núi là vô cùng cần thiết và cấp bách. Tác giả đã sử dụng các phương pháp: tổng hợp và phân tích tài liệu, điều tra khảo sát thực tế, phương pháp chuyên gia, phương pháp dạy học kết hợp nhằm nghiên cứu khả năng và triển khai việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, kỹ năng tự bảo vệ trước thảm họa
more » ... ệ trước thảm họa thiên nhiên cho học sinh Trung học phổ thông miền núi, thông qua đó tuyên truyền sâu rộng ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường tới xã hội. Những vấn đề rút ra từ quá trình nghiên cứu là kinh nghiệm quý báu cho việc tổ chức giáo dục cho học sinh ở các khu vực khác.
doi:10.51453/2354-1431/2020/402 fatcat:ayymwykvnng25ezohj2ciel354