Exemplarity of nurses as socialization prerequisit

Damjan Abou Aldan, Željka Galešić
2018 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
Sažetak Socijalizacija je proces prihvaćanja specifičnih vrijednosnih sustava i stilova ponašanja karakterističnih za jednu skupinu ljudi. U svrhe profesionalne socijalizacije u sestrinstvu, ona se temelji na afektivnom učenju specifičnih vrijednosti i stajališta, a može biti formalna i neformalna. Sestrinska profesija kroz svoj povijesni razvoj koristila je brojne socijalizacijske metode kojima se prenosilo generacijsko iskustvo. Temelj socijalizacijskog procesa i afektivnog učenja uopće
more » ... učenja uopće sadržava i uzornost pojedinaca (autoriteta, uzora) kao i specifične ideale (vrijednosti). Uz uzornost autoriteta, značajnu ulogu u socijalizaciji imaju i specifični simboli. Značaj simbola danas se zapostavlja, a odnosi se na sve materijalne prepoznatljivosti medicinskih sestara (uniforma, značka i sl.), pa i nematerijalne simbole -koji su određeni jedinstvenim terapeutskim odnosom koji medicinske sestre uspostavljaju s pacijentima (titula, specifične vrijednosti, suosjećanje, brižnost i sl.) Ističući težnju prema profesionalnoj autonomiji, teoretičari u znanosti o sestrinstvu verificiraju jedinstvena očekivanja prema medicinskim sestrama kako bi ih obrazovni i zdravstveni sustavi mogli poticati i formirati. Neupitan segment i socijalizacijski činitelj je uzornost onih koji imaju ulogu modela za nove generacije medicinskih sestara. Svoju uzornost temelje ne samo na profesionalnom izgledu u sustavu ophođenja prema pacijentima i suradnicima već i na sveukupnom ponašanju i opredijeljenosti za moralnost i rad. Ključne riječi: socijalizacija • uzornost •autoriteti • vrline • vrijednosti • simboli Kratki naslov: Uzornost i medicinske sestre Abstract Socialization is the process of accepting specific value systems and behavioral styles characteristic of a single group of people. For the purposes of professional socialization in nursing, it is based on the affective learning of specific values and attitudes and may be formal and informal. Nursing profession throughout its historical development has used numerous socialization methods that have passed on generational experience. The basis of the socialization process and affective learning also includes both the existences of individuals (authority, patterns) as well as specific ideals (values). Apart from the authority, a significant role in socialization also has specific symbols. The significance of the symbols are neglected today, referring to all the material recognizability of nurses (uniforms, badges, etc.), and also the intangible symbols -which are determined by the unique therapeutic relationship that nurses establish with the patients (title, specific values, compassion, and similar.) Stressing the aspiration towards professional autonomy, theorists in nursing science verify the more unique expectations of nurses so that educational and health systems can be stimulated and formed. The unquestioned segment and socialization factor is the benefit of those who have the role of model for the new generation of nurses. Their respectability is based not only on the professional appearance in the care system for patients and associates, but also on overall behavior and commitment to morality and work. Au tor za ko res pon den ci ju/Corresponding aut hor: Damjan Abou Aldan, mag. med. techn.,
doi:10.11608/sgnj.2018.23.034 fatcat:7e27jkev4ve3npkno44uwlhdxu