Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın

Özel Sebetci, Kamil Bircan, Neslihan Demir, Esma Acayip
2014 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bu çalışmada, Aydın ilindeki işletmelerinin ERP sistemi kullanım düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler, Aydın ilinde faaliyet gösteren 83 işletmeden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ankete katılan işletmelerin birçoğunun yüksek düzeyde bilgisayar entegrasyonu gerçekleştirdiği ve bu doğrultuda üretim sistemlerinin çağa ayak uyduran teknolojilere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ERP kullanımlarının yüksek düzeyde
more » ... ın yüksek düzeyde olmaması da göze çarpan sonuçlardan birisidir. İşletmelerin çalışan sayısına göre büyüklüğü ve işletmelerin 2012 yılına ait gelirleri ile ERP kullanımları arasında bir ilişki olduğu kikare testi yapılarak tespit edilmiştir. ERP karakteristikleri ve ERP'nin stratejik avantajları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu da korelasyon analizi sonucunda saptanmıştır. Abstract The aim of this study is to measure ERP usage level of enterprises in Aydın. Data was obtained from 83 enterprises in Aydın via questionnaires. Data analysis showed that the enterprises had mostly high level of the computer integration and
doi:10.20491/isader.2014215957 fatcat:ynkfn7sqbzautbjriimwlozzhm