АНАЛІЗ АКУСТИЧНОГО ВПЛИВУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ПРИЛЕГЛУ СЕЛІТЕБНУ ТЕРИТОРІЮ

Марія Руда, Михайло Паславський, Тарас Бойко
<span title="2020-02-04">2020</span> <i title="European Scientific Platform"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/ptpfvc4gvrccrfejcrirscpyga" style="color: black;">ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ</a> </i> &nbsp;
У статті проаналізовано акустичне навантаження вітрових електростанцій з метою встановлення їх впливу на стан довкілля для забезпеченняекологічної безпеки. Оцінено вплив вітроенергетичних установок проектованої вітроенергетичної станції в межах Боржавської ПолониниСхідних флішових Карпат на акустичний та вібраційний режим прилеглої території. Проведено акустичні розрахунки у програмі АРМ «Акустика» 2.4МНПО «Екоблік» та порівняно отримані результати з допустимими рівнями акустичного навантаження
more &raquo; ... за діючими нормативними документами. Урезультаті, розрахункові значення рівнів акустичного забруднення на межі санітарно-захисної зони відповідають чинним нормативам.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.010">doi:10.36074/2617-7064.10.010</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/t6pzlicusfbvfir4e35hzwgy2a">fatcat:t6pzlicusfbvfir4e35hzwgy2a</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200205115702/https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/download/791/810" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/ed/1b/ed1b0e0577cea1af5bc8db0bc94b5528539a5073.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.010"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>