EXPERIENCE OF THE USE OF ANTIADHESIVE METHODS AT ADHESIVE DISEASE AS A COMPLICATION AT THE HARD POLYTRAUMA AT THE CHILDRENS

O. B. Bodnar, V. S. Khashchuk, B. M. Bodnar, L. I. Vatamanesku, M. V. Khoma
2019 Clinical anatomy and operative surgery  
Кафедра дитячої хірургії та отоларингології (зав. -проф. О.Б. Боднар) Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці; *Комунальної медичної установи «Міська дитяча клінічна лікарня» ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АНТИАДГЕЗИВНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ПРИ СПАЙКОВІЙ ХВОРОБІ ЯК УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ТЯЖКІЙ ПОЛІТРАВМІ У ДІТЕЙ Резюме. Наведено клінічний випадок тяжкої полтравми, що ускладнений спайковою хворобою у дитини з діагнозом: проникаюче поранення органів
more » ... ної порожнини. Пошкодження тонкого та товстого кишок. Відрив бокової поверхні таза та стегна зліва, травматична ампутація лівої клубової кістки та лівої стегнової кістки. Перелом лобкової та сідничної кісток справа. Перелом тіл S5-L1 хребців. Геморрагічний шок ІІІ ступеня. Гіповолемічний шок ІІІ ступеня. Травматичний шок. Післяопераційний період ускладнився: гнійно-некротичною раною бокової поверхні черевної стінки та сформованої культі; некротичним фасціоцелюлітом та міозитом; раневим сепсисом; септикопіємією; порушенням всмоктування та синдромом короткої петлі. Обгрунтовані основні принципи хірургічного лікування пацієнта. Виявлена трьохетапність надання допомоги: І етап -збереження життя; ІІ -корекція ускладнень політравми та спайкової хвороби; ІІІ -відновлення функції ушкоджених органів. Ключові слова: спайкова хвороба, політравма, хірургічне лікування, діти. 4. Bahnenko SF, Synenchenko HY, Chuprys VH. Laparoskopichna diahnostyka i likuvannya ostroy spaechnoy tonkokyshechnoy neprokhidnosti. 2009;1:27-30. (in Ukrainian). 5. Zhang Q, Ma S, Xi D. Administruvannya novoyi membrany, pov'yazanoyi z penitsylaminom: profilaktychne ta terapevtychne likuvannya abdominalʹnykh spayok BMS. Surgery 2011;11:52-8. (in China). ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИАДГЕЗИВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПРИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПОЛИТРАВМЫ У ДЕТЕЙ Резюме. Приведен клинический случай тяжелой полтравмы, усложненный спаечной болезнью у ребенка с диагнозом: проникающее ранение органов брюшной полости. Повреждения тонкого и толстого кишечника. Отрыв боковой поверхности таза и бедра слева, травматическая ампутация левой подвздошной кости и левой бедренной кости. Перелом лобковой и седалищной костей справа. Перелом тел S5-L1 позвонков. Геморрагический шок III степени. Гиповолемический шок III степени. Травматический шок. Послеоперационный период осложнился: гнойно-некротической раной боковой поверхности брюшной стенки и сформированой культи; некротическим фасциоцелюлитом и миозитом; раневым сепсисом; септикопиемией; нарушением всасывания и синдромом короткой петли. Обоснованы основные принципы хирургического лечения пациента. Обнаружена трехэтапность оказания помощи: I этап -сохранение жизни; II -коррекция осложнений политравмы и спаечной болезни; III -восстановление функции поврежденных органов. Ключевые слова: спаечная болезнь, политравма, хирургическое лечение, дети. Abstract. The clinical case of a serious field of injury, which is complicated by adhesive disease in a child with a diagnosis: penetrating wounds of the abdominal cavity, is presented. Damage to the small and large intestines. Separation of the lateral surface of the pelvis and thigh to the left, traumatic amputation of the left idiopathic bone and left femur. Fracture of the caudal and bronchial bones on the right. Fractures of the S5-L1 vertebrae bodies. Hemorrhagic shock of the III degree. Hypovolemic shock of the III degree. Traumatic shock. The postoperative period was complicated: purulent-necrotic wound of the lateral surface of the abdominal wall and the formed cult; necrotic fasciotocellulitis and myositis; wound by sepsis; septicemia; abnormal suction and short loop syndrome, abdominal adhesion's. The basic principles of patient's surgical treatment are substantiated. The three-stage provision of assistance has been identified: Stage Ilife-saving; ІІcorrection of complications of polytrauma and adhesion disease; IIIrestoration of the function of the damaged organs.
doi:10.24061/1727-0847.18.1.2019.15 fatcat:m44t3qqkojbqjciw7zbby3cnqe