Abduction of a minor and criminal law reaction
Oduzimanje maloletnog lica i krivičnopravna reakcija

Milica Kovačević
2018 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Ми ли ца Д. Ко ва че вић, до цент Уни вер зи тет у Бе о гра ду Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју mi li ca.ko va ce vic @fa sper.bg .ac .rs ОД У ЗИ МА ЊЕ МА ЛО ЛЕТ НОГ ЛИ ЦА И КРИ ВИЧ НО ПРАВ НА РЕ АК ЦИ ЈА 1 Са же так: Кри вич но го ње ње за кри вич но де ло од у зи ма ње ма ло лет ног ли ца тре ба ло би до дат но да за шти ти пра во де те та на жи вот са родитељимa, од но сно дру гим овла шће ним ста ра те љи ма и на одр жа ва ње кон так та ка ко са ро ди те љи
more » ... а ко са ро ди те љи ма, та ко и са дру гим срод ни ци ма и бли ским лици ма. По ста вља се пи та ње да ли се пра ва де те та у овој обла сти мо гу адекват но за шти ти при ме ном кри вич ног пра ва. Сто га је рад кон ци пи ран та ко да су у увод ном де лу у фор ми оп штих раз ма тра ња на ве де ни од ре ђе ни раз лози ко ји оправ да ва ју по сто ја ње на ве де не ин кри ми на ци је, уз осврт на ре ле вантне међунaродноправне до ку мен те. Цен трал ни део ра да по све ћен је ана ли зи по зи тив но прав них ре ше ња из срп ског кри вич ног за ко но дав ства, уз по себ но ак цен то ва ња ме ђу соб ног од но са кри вич ног де ла от ми це и кри вич ног де ла од у зи ма ње ма ло лет ног ли ца, те ука зи ва ње на спор на пи та ња ко ја се ја вљају у суд ској прак си. Циљ ра да је сте да се ука же на ре ал не мо гућ но сти кривич но прав не за шти те у овој сфе ри, као и да се на гла си по тре ба за по штова њем сло ва за ко на без од већ екс тен зив ног ту ма че ња у прак тич ној при ме ни. Кључ нере чи: од у зи ма ње ма ло лет ног ли ца, от ми ца, пра ва де те та, пра во на кон такт, нај бо љи ин те рес де те та.
doi:10.5937/zrpfns52-18593 fatcat:lncqsaifsraatn7vbj6pjtbqjy