Interpretation of Educational Administration in the Context of Dilthey's Hermeneutic Approach

Nidan Oyman Bozkurt, Erkan Bozkurt
2018 Educational Administration Theory and Practice journal  
The purpose of this study is to interpret the field of educational administration according to the philosophy of Dilthey, one of the most important representatives of the hermeneutical approach, which deals with the human being in variability, historicity. Educational administration that claims to be a science has internalized positivist approach and its methods. Dilthey has established a methodology for a new science by criticizing this approach for being insufficient in understanding the
more » ... erstanding the human being. Hermeneutics is defined as interpretation of knowledge and against the hegemony of scientificity imposed by positivist theory, it is a current thought which emphasizes subjectivity based on human life. Its purpose is not to deny natural sciences, but to reveal the inadequacy of reductionist approach in solving the complex nature of social life and human. In order to enable educational scientists to understand the social phenomena in an effective way, the recognition of all aspects of society will provide more productive results. So this study emphasizes the importance of the hermeneutic approach in providing an understanding that can go beyond the boundaries of natural sciences by developing alternative perspective of understanding ability in educational administration. Öz Bu çalışmanın amacı, hermeneutik yaklaşımın en önemli temsilcilerinden Dilthey'ın insanı değişkenliği, tarihselliği içinde ele alan felsefesine göre eğitim yönetimi alanını yorumlamaktır. Eğitim yönetimi kendi içinde bilim olma iddiası taşıyan bir alan olarak pozitivist yaklaşımı ve onun yöntemlerini içselleştirmiştir. Dilthey pozitivist yaklaşımı insanı anlama konusunda yetersiz olduğundan dolayı eleştirerek, yeni bir bilimin metodolojisini kurmak istemiştir. Hermeneutik; yorum bilgisi olarak tanımlanır ve pozitivist kuramın baskın kıldığı bilimsellik hegemonyasına karşı, insan yaşamını temel alan ve öznellik gibi konulara vurgu yapan bir düşünce akımıdır. Amacı, doğa bilimlerini ya da pozitivizmi reddetmek yerine, toplumsal yaşamın ve insanın karmaşık doğasını çözümlemekte indirgemeci bir yaklaşımın yetersizliğini ortaya koymaktır. Eğitim bilimcilerin toplumsal olguları anlama kapasitelerinin etkili bir düzeye gelebilmesinde, içinde yer aldıkları toplumu her yönüyle tanımaları, ortaya koyacakları ürünler açısından verimli sonuçlar sağlayacağı düşünüldüğünden çalışma, hermeneutik yaklaşımın özellikle eğitim yönetimi alanındaki anlama yeteneğinin alternatif perspektiflerle geliştirilerek doğa bilimlerinin sınırlarının ötesine geçebilen bir anlayış kazandırmadaki önemini vurgulamaktadır.
doi:10.14527/kuey.2018.013 fatcat:aabx6xa52rfxbojzjnenwjiqti