Bankacılık Endeksi İle Seçilmiş Makroekonomik Faktörler Arasındaki Asimetrik İlişki

Eyyüp Ensari ŞAHİN
2020 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  
Öz: Hisse senedinin fiyatı gelecekte sağlayacağı nakit akışının iskonto edilmiş haline eşittir. İskonto oranı ise genellikle piyasa faiz oranı (risksiz faiz oranı) ve risk primine bağlı olarak değişmektedir. Ancak hisse senetleri alım satımın yapıldığı pazarın etkinlik durumuna göre de değişmektedir. Etkin piyasalar hipotezine göre zayıf formda etkin piyasalarda piyasaya yansıyan bilgiler fiyatlar üzerinde etkili olabilmektedir. Bu çalışma da BİST Bankacılık Endeksine etki etmesi beklenen
more » ... mesi beklenen seçilmiş makroekonomik değişkenler ile analiz yapılmıştır. Analiz dönemi 2005/01-2019/12 yılları arası aylık verilerden oluşmaktadır. Çalışmada değişkenler arası asimetrik etkiyi belirlemek amacıyla Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Oto Regresif Model (NARDL) kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise Bankacılık endeksi ile Dolar, Euro ve CDS, VIX, Altın uzun dönemli ve kısa dönemli asimetrik bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Bankacılık Endeksi, CDS, Altın, VIX, NARDL Asymmetrıc Relatıonshıp between The Bankıng Index and Selected Macroeconomıc Factors Abstract: The price of the stock is equal to the discounted version of the future cash flow. The discount rate generally depends on market interest rate (risk-free interest rate) and risk premium. However, the stocks also change according to the efficiency of the market in which they are traded. According to the active markets hypothesis, the information reflected in the markets in weak form in active markets may affect prices. In this study, selected macroeconomic variables that are expected to affect the BIST Banking Index are analyzed. The analysis period consists of monthly data between 2005/01-2019/12. In this study, Nonlinear Delay Distributed Auto Regressive Model (NARDL) was used to determine the asymmetric effect between variables. As a result of the study, a long-term and short-term asymmetric relationship was found with the Banking index, Dollar, Euro and CDS, VIX, Gold.
doi:10.16951/atauniiibd.679812 fatcat:6722zxbzt5ctxl56supnh3dcxq