A Virtual End-To-End Learning System for Robot Navigation based on Temporal Dependencies

Yanqiu Zhang, Ruiquan Ge, Lei Lyu, Jinling Zhang, Chen Lyu, Xiaojuan Yang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3010695 fatcat:g5zbwi356zcl5eo5smfzrgpwbq