Вплив гіперхолестеринемії на віддалений прогноз у хворих із гострим інфарктом міокарда залежно від віку пацієнтів
Effect of hypercholesterolemia on long-term prognosis in patients with acute myocardial infarction depending on the age of patients

О.М. Пархоменко, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, Д.О. Білий, Я.М. Лутай, О.І. Іркін, А.О. Степура, Ю.М. Соколов, М.Ю. Соколов, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ (+2 others)
2020 Ukrainian Medical Journal  
Вплив гіперхолестеринемії на віддалений прогноз у хворих із гострим інфарктом міокарда залежно від віку пацієнтів Мета -виявити та оцінити вплив показників ліпідного обміну на віддалений прогноз у пацієнтів молодого віку після перенесеного гострого інфаркту міокарда (ІМ). Об'єкт і методи дослідження. 142 пацієнти, переважно чоловічої статі, госпіталізовані з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST в період 2000-2015 рр. і яких виписано зі стаціонару, залежно від віку ретроспективно
more » ... розподілені на групи: 1-ша (n=55) -<45 та 2-га (n=87) -≥45 років. У подальшому, залежно від вихідного рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) вище або нижче 4,0 ммоль/л, виокремлено 4 підгрупи: 1А (n=21) -з рівнем ліпідів ≥4,0, 1Б (n=34) -<4,0, 2А (n=42) -≥4,0 та 2Б (n=45) -<4,0 ммоль/л. Усім хворим проведено обстеження під час перебування у стаціонарі (електрокардіографія, ехокардіографія, коронароангіографія, ліпідограма), а також оцінено розвиток кінцевих точок (смерть від будь-яких причин, комбінованої та розширеної комбінованої точки) протягом 3 та 5 років спостереження, проведено ROC-аналіз із визначенням специфічності та чутливості предиктора розвитку ускладнень. Результати. У пацієнтів молодого віку 1А підгрупи, за результатами коронароангіографії, порівняно зі старшою віковою групою 2А, частіше відзначали трисудинне ураження (14,3 та 0% відповідно) та рідше -відсутність атеросклеротичного ураження коронарних судин. Пацієнти молодого віку зі значною гіперліпідемією (1А підгрупа) мали гірший прогноз (смерть від будь-яких причин) протягом 3 років (Log-rank test; p=0,017), який мав характер тенденції при спостереженні протягом 5 років (Log-rank test; p=0,085), порівняно із підгрупою 1Б. Пацієнти 1А підгрупи також частіше досягали комбінованої кінцевої точки (серцево-судинна смерть/повторний ІМ/інсульт) порівняно з підгрупою 1Б протягом 3 років (Log-rank test; p=0,021), але через 5 років спостереження різниця була відсутня (p=0,194). Найбільше відмінності кривих відзначали при досягненні розширеної комбінованої точки (серцево-судинна смерть/повторний ІМ/інсульт/реваскуляризація): у хворих віком <45 років із ХС ЛПНЩ ≥4,0 ммоль/л протягом 3 та 5 років частіше виявляли розвиток ускладнень (Log-rank test; p=0,002 та p=0,021 відповідно) порівняно із хворими цієї самої вікової групи з рівнем ХС ЛПНЩ <4,0 ммоль/л, пацієнти старшої вікової групи (≥45 років) не мали залежності розвитку ускладнень від вихідного рівня ХС ЛПНЩ більше або менше 4,0 ммоль/л. Рівень ХС ЛПНЩ 4,125 ммоль/л виявився прогностично значущим для розвитку серцево-судинних ускладнень у позагоспітальний період ІМ тільки у хворих молодого віку (площа під 746 (95% довірчий інтервал 0,90). Висновки. У пацієнтів із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST віком <45 років за наявності висхідної гіперліпідемії (ХС ЛПНЩ >4,0 ммоль/л) наявний поширений коронарний атеросклероз, що відображається у багатосудинному ураженні, на відміну від старшої вікової групи. Вихідний рівень ХС ЛПНЩ ≥4,0 ммоль/л негативно впливає на перебіг постінфарктного періоду у хворих молодого віку, збільшуючи кількість ускладнень протягом 5 років спостереження. До пацієнтів із передчасним розвитком гострого ІМ та високим рівнем ХС ЛПНЩ як пацієнтів високого ризику має бути застосований індивідуалізований підхід до лікування та вторинної профілактики з максимально активною гіполіпідемічною терапією. Ключові слова: гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда, молодий вік, гіперліпідемія.
doi:10.32471/umj.1680-3051.136.176316 fatcat:7wdowmds6rda3e7lkwuxpopquq