GÜNÜMÜZDE YAYIN YÖNÜNDEN KÜTÜPHANELERİN MESELELERİ

Hasan Duman
1982 Türk Kütüphaneciliği  
Türk milletinin medeniyete hizmetleri konusunda yazı, kâğıt ve genel olarak kitapçılığın önemli bir yeri olduğu öteden beri bilinen bir gerçektir; milletimiz onu, bir sanat haline getirmekle kalmamış, kutsal bir varlık olarak değerlendirerek, yüceltmiştir. Evet insanoğlunun zaman zaman, sevgi, saygı, hasret ve umutla, za man zaman biraz da korku ile baktığı KİTAP!.. Devletimizin banisi, milletimizin fedakâr sadık hâdimi, insanlık idealinin âşık ve seçkin siması, eşsiz kahraman, ebedî
more » ... n, ebedî rehberimiz, ışığımız büyük ATATÜRK' ümüzün 100. doğum yıldönümünde Kültür Bakanlığımızın bir KİTAP Sempozyumu düzenlenmiş olması, son derece anlamlıdır. «Kıhç»tan çok «kalemsin gücüne inanan ve O'nun haklılığının her geçen gün daha iyi anlaşıldığı günümüzde, ki tabın; eğitim ve kültürün en önemli aracı olduğunu, sayısız sözleri ve bir yaşam boyu davranışlarıyla bize O göstermiştir. Hatta eğitimle kültürü eş anlamda kul lanmış, medenî alemle temasın ilk ve en önemli basamağı olan okuma-yazmanın kesin olarak halledilmesini emretmiştir. Bu kesin emrin ulaşamadığı yerin kalma ması için, bu yıl Millî Eğitim Bakanlığımızın seferberlik ilân ettiğini memnunlukla hepimiz müşahade ettik. İlk meyvelerini de hep birlikte sevinçle görmekteyiz... Ancak, okuma yazmayı öğrenenlere, bundan sonraki aşamada neleri okuyacaklarını da öğretmez, gerekli ortamı hazırlamaz ve bunda başarılı olamazsak, , bir kısım otori telere göre : Okuma-Yazma öğretilmemesinin daha yerinde olacağıdır!.. «Ne okudur ğunu söyle, ne olduğunu söyleyeyim» atasözünde de en güzel dile getirilmiş olan bu hususun, gerçekten de son yıllarda içine düştüğümüz durumları iyi değerlen direcek olursak, bir bakıma haklılığı ortaya çıkar. Nitekim geçtiğimiz günlerde ilgililer tarafından Milli Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, çocuklarımızın ve gözbebeğimiz gençlerimizin boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi için, yurdun her köşesinde kütüphaneler açılması öneriliyordu.
doaj:e43ad5bd39de469eb8fe17602460292c fatcat:lshh6tx2ojhevl33hkxtb6wyny