DIAGNOZA ROZWOJU I PERSPEKTYWY WSPARCIA GRUP PRODUCENCKICH W POLSCE*

Aleksandra Chlebicka
unpublished
Streszczenie: Celem artykułu była ocena dotychczasowego procesu organizowania się producentów rolnych w grupach producenckich w Polsce oraz określenie dalszych kierunków rozwoju tej formy współpracy. W opracowaniu przedyskutowano wskazywane w literaturze czynniki determinujące rozwój grup producenckich, następnie poddano analizie ramy prawne oraz politykę wsparcia grup producenckich w Polsce. Obecny poziom zrzeszenia producentów w grupach producentów rolnych oraz grupach producentów owoców i
more » ... ucentów owoców i warzyw jest dalece niewystarczający. Pomimo nie tak malej liczby grup producenckich -ponad 1500 podmiotów, liczba zrzeszonych rolników wciąż stanowi niewielki (poniżej 3%) odsetek producentów rolnych korzystających ze wsparcia w ramach polityki rolnej. Ponadto funkcjonujące grupy wciąż dysponują niewielkim potencjałem produkcyjnym -wprowadzają na rynek ok. 6% całkowitej produkcji. W ożywieniu procesu zrzeszania się rolników istotne znaczenie miały środki finansowe kierowane do tych podmiotów w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Projektowane obecnie na lata 2014-2020 rozwiązania powinny zachęcać do tworzenia większych grup producenckich, a także promować współpracę już istniejących grup. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych wtórnych, w tym niepublikowanych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Słowa kluczowe: grupy producenckie, organizacja rynków * Artykuł powstał w ramach projektu naukowego pt. Kapitał społeczny jako warunek tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce; projekt został sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04733 Summary: The aim of the article was to assess the previous process of organisation of agricultural producers in producer groups in Poland, and to determine further directions of development of this kind of cooperation. The study discusses factors, indicated in the literature, which determine the development of producer groups, and analyses framework of the law and the policy of supporting producer groups in Poland. Current level of union of producers in agricultural producer groups and in fruit and vegetable producer groups is highly unsatisfactory. Despite the small number of producer groupsover 1500 companies, the number of united farmers is still (below 3%) a small percentage of producers, who benefit from the aid of agricultural policy. Moreover, functioning groups still have low productive capacity -their production is 6% of market's total production. Funds provided for the companies by the rural development and common organising of fruit and vegetables markets programmes were crucial for the stimulation of the establishment of farmer unions. Currently planned solutions for years 2014-2020 should encourage establishing larger producer groups, as well as promote cooperation of already existing groups. The analysis was conducted with use of secondary data, which included unpublished data of Ministry of Agriculture and Rural Development, and Agency of Restructurisation and Modenisation of Agriculture.
fatcat:xguim7eqe5htzacrwhipyjh6d4