Linguistic research of a professional language

Катерина Борисівна Шеремета
2020 Advanced Linguistics  
Катерина Шеремета здобувачка ступеня доктора філософії факультет лінгвістки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна ORCID ID 0000-0002-5935-954X Анотація. У статті висвітлено різні підходи вчених-мовознавців до тлумачення поняття «фахова мова» та окреслено основні концепції у вивченні фахових мов. Наголошено, що відсутність єдиного підходу в дослідженні поняття «фахова мова» зумовлює багатоаспектний аналіз цього
more » ... ичного явища. Робота містить також виклад інформації про історичні шляхи становлення, передумови, вживання та використання фахової мови. Окреслено специфіку вживання терміну «мова для спеціальних цілей». Розглянуто особливості аналізу фахової мови в межах системномовної, прагмалінгвістичної та лінгвокогнітивної концепцій. Визначено важливість використання відповідної лексики та термінології в межах тієї чи іншої фахової мови. З'ясовано, що терміносистема будь-якої фахової мови динамічно розвивається та зазнає змін відповідно до науково-технічних здобутків суспільства, забезпечуючи комунікативні потреби фахівців певних галузей. Фахову мову представлено як засіб професійного спілкування в певній галузі, що забезпечує не лише фіксацію та передачу фахових знань, а також певною мірою є основним чинником науково-технічного та сталого розвитку суспільства. Проаналізовано різницю між фаховою та побутовою мовами, можливості та важливість використання першої. Фахова мова представлена як неоднорідна структура, яка змінюється відповідно від сфери використання різними фахівцями/вченими. Зазначено, що основними ознаками фахової мови є: тісний зв'язок з певною галузевою сферою; певний набір термінологічних одиниць; використання загальновживаних лексичних одиниць у межах фахової мови відповідно до вимогам тієї чи іншої галузі знань; унормованість на рівні морфології, лексики, синтаксису й організації тексту; наявність писемної й усної форм. Ключові слова: мова для спеціальних цілей; загальновживана лексика; лінгвокогнітивна концепція; прагмалінгвістична концепція; системно-мовна концепція; термінологія; фахова мова.
doi:10.20535/2617-5339.2020.6.218009 fatcat:c3jtgp6e4jcjzhcjluoq4ztz6i