PRACA POGLĄDOWA

Grzegorz Dzida, Iwona Tarnowska, Gajane Żurawska
2009 Diabetologia Praktyczna   unpublished
Dlaczego warto rozpocząć insulinoterapię w cukrzycy typu 2 od insuliny Levemir ® stosowanej raz dziennie? Założenia badania SOLVE w leczeniu skojarzonym Rationale for starting insulin therapy in type 2 diabetes patients with once-daily Levemir®. Background of the SOLVE study in combination therapy STRESZCZENIE Podstawowym celem leczenia cukrzycy jest osiągnię-cie normoglikemii lub stanu przybliżonego do nor-moglikemii. Jest to istotne ze względu na fakt, że w badaniu DCCT i UKPDS wykazano, że
more » ... rzymanie normoglikemii w cukrzycy opóźnia rozwój powikłań mikro-i makronaczyniowych. W ostatnich latach obserwuje się, że leczeniem cukrzycy typu 2 zajmują się nie tylko specjaliści diabetolodzy, ale także coraz częściej lekarze pierwszego kontaktu, którzy inicjują insulinoterapię w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie dużych badań obserwacyjnych, które umożliwią odpowiedź, jak przebiega rozpoczy-nanie insulinoterapii w warunkach codziennej prak-tyki klinicznej. Badania obserwacyjne pozwalają na ocenę bezpieczeństwa nowo rejestrowanych leków, a ich podstawową zaletą jest to, że są prowadzone w dużych grupach pacjentów w warunkach codzien-nych. Celem opisywanego badania SOLVE jest ocena bezpieczeństwa insuliny detemir stosowanej raz dziennie w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciw-cukrzycowymi u chorych na cukrzycę typu 2 w wa-runkach codziennej praktyki lekarskiej. W poniższym przeglądzie opisano także potrzebę wcześniejszego rozpoczynania insulinoterapii w cu-krzycy typu 2 oraz dokonano przeglądu badań oce-niających skuteczność insuliny detemir stosowanej raz dziennie. (Diabet. Prakt. 2009; 10, 6: 217-222) Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, insuliny o przedłużonym działaniu, insulina detemir, SOLVE ABSTRACT The primary goal of the management of diabetes mellitus is the attainment of normoglycaemia, or near normoglycaemia. The importance of such achievements in reducing or delaying the occurrence of the micro and macro vascular complications of diabetes was clearly illustrated in the Diabetes Control and Complications Study (DCCT) and in the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). Treatment of Type 2 diabetes has during recent years moved from secondary (or specialist physician) to primary (or general practitioner/family physician) care thus increasing the number of physicians and patients initiating insulin therapy in combination with oral antidiabetics drugs (OADs). With such diversified use, there is a need to complement the data from randomized controlled trials supporting such
fatcat:aynf62rdbzewhowvegmdtfh2yy