Konferencja naukowa: "Wybitni prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim"

Piotr Szymaniec
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
zacja konferencji była wzorcowa, należy tu z uznaniem podkreślić starania prof. Lecha Dubela i pracowników UMCS. M ateriały m ają być opublikowane w "Annales UM CS" . Natomiast zmiany w sposobie finansowania szkolnictwa wyższego wzbudziły niepokój, czy uda się kon tynuować tradycje konferencji, które dla rozwoju młodych kadr z pew nością m ają ogromne znaczenie. Ten znak zapytania i niepokój o przyszłość towarzyszył ostatnim refleksjom uczest ników konferencji. MARIA ZM IERCZAK (Poznań)
doi:10.14746/cph.2012.64.1.35 fatcat:kn6xmetayzc3dc2xvct3qe3toq