ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Русіко РАПАВА
2020 Humanities science current issues  
Рапава Р. Тенденцiї розвитку пiслядипломної педагогiчної освiти України... УДК 37.014.5:37.1.477 DOI Русіко РАПАВА, orcid.org/0000-0001-6256-0896 викладач кафедри англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Харків, Україна) rusiko.rapava@gmail.com ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА
more » ... АЇНИ З ОГЛЯДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У статті охарактеризовано надзвичайно важливу ланку в системі освіти України -післядипломній педагогічній освіті, який передбачає організоване й систематичне навчання саме дипломованих фахівців для подолання розриву між здобутою ними у вищих навчальних закладах професійною підготовкою, набутим практичним досвідом і новими вимогами, зумовленими змінами, котрі відбуваються в науці й суспільстві. Входження України до світового освітянського простору робить актуальним збагачення власного досвіду післядипломної педагогічної освіти досягненнями сучасної зарубіжної педагогічної теорії і практики. У статті визначено і схарактеризовано сучасні прогресивні міжнародні педагогічні ідеї (неперервність освіти, компетентнісний та рефлексивний підходи, андрагогізація, гуманізація та демократизація освіти), які ведуть до формування спільних тенденцій розвитку національних систем післядипломної педагогічної освіти в багатьох розвинених країнах Європи та в Україні. Унаслідок проведення дослідження було обґрунтовано, що модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя детермінується процесами глобалізації та інформатизації суспільства і сприяє оновленню методології наукового пізнання суперечностей, проблем педагогічної науки, постановки й рішення завдань підготовки педагога-професіонала. У статті висвітлено пріоритетність післядипломної педагогічної освіти та шляхи її організації та модернізації. Розглянуто нову функціональну модель післядипломної педагогічної освіти в Україні та тенденції розвитку післядипломної освіти України з огляду на європейський досвід. Наводиться порівняння систем післядипломної педагогічної освіти України з іншими країнами Європи. Ключові слова: система післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, закономірності, принципи, професійна компетентність педагогів, модернізація, порівняння. Rusiko RAPAVA, orcid.org/0000-0001-6256-0896 Педагогiка Therefore, the article highlights the priority of postgraduate teacher education and the ways of its organization and modernization. The new functional model of postgraduate pedagogical education in Ukraine and tendencies of development of postgraduate education of Ukraine are considered, taking into account the European experience. The comparison of postgraduate pedagogical education systems of Ukraine with other European countries.
doi:10.24919/2308-4863.3/29.209581 fatcat:by7wlkmgcnduthx4wvp3zymmyi