FUZÛLÎ'NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNİN DÎBÂCESİ HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR

Mücahit KAÇAR
2014 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Özet Leylâ vü Mecnûn mesnevisiyle ilgili çalışmalarda, Fuzuli'nin bu eseri "Mecnun'un mecazi aşktan ilahi aşka geçişi" düşüncesini ispatlamak amacıyla yazdığı söylenmekte ve bu iddia "Leyla'dan Mevla'ya ulaşmak" şeklinde ifade edilmektedir. Oysa eserin dibace ve hikâye kısımları birlikte değerlendirildiğinde, bu eserin "ilahi aşkı arayan insanın macerası"nı ele aldığı, aslında Mecnun'un Leyla'ya layık olmak için bir tür olgunlaşma sürecinden geçtiği görülür. Nitekim Fuzuli eserinin dibace
more » ... erinin dibace kısmında, hikâyedeki unsurların birer sembol olarak kullanıldığını, hikâye anlatmanın bir bahane olduğunu, aslında mecaz yoluyla ilahi aşkın sırları ile gizli hakikatlerini anlatmak istediğini söylemekte ve eserinde kullanacağı sembollerin gerçekte neye tekabül ettiklerini belirtmektedir. Bu çalışmada, Leylâ vü Mecnûn hakkında yazı yazanların genellikle üzerinde durmadıkları dibace kısmı ayrıntılı bir şekilde tahlil edilerek eserin aslında ne anlattığı sorusuna yazar merkezli bir cevap aranacaktır. Anahtar Sözcükler: Fuzuli, Leylâ vü Mecnûn, dibace, tasavvuf, aşk, sembol. SOME PROVISIONS ABOUT THE FOREWORD OF MATHNAWI OF LEYLA AND MAJNUN BY FUZULI Abstract On studies with mathnawi of Leyla and Majnun by Fuzuli, it is state that the poet written this mathnawi in order to prove "Majnun passes at metaphoric love to divine love" and the idea is summarized by "it is reached at Leyla to God". However, when it is thought on foreword and part of story, it is seen that this mathnawi narrates adventure of man who looking for divine love, such a thing is not possible to Majnun give up at Leyla, In fact, at part of foreword work, Fuzuli tells that the elements of the story used as a symbol. In this section, Fuzuli says that the story is pretext and he actually wants to tell hidden truths and secrets of divine love and in his use of symbols that correspond to what is actually stated. In this study, the foreword of Leyla and Majnun that they did not stop on the part of those who write about the work in detail analyzed and answer the question of what it actually looked kind of love told.
doi:10.7884/teke.288 fatcat:7erddu4iyvegbokdx4rdw474oq