Parallel computing for obtaining regional scale rice growth conditions based on WOFOST and satellite images

Bingyu Zhao, Meiling Liu, Jianjun Wu, Xiangnan Liu, Mengxue Liu, Ling Wu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3043003 fatcat:ll267opdcneqngjmwzqm5g7j4m