The Image of Trade Enterprise: Approaches to Its Formation
Імідж торговельного підприємства: підходи до його формування

I. V. Rudenko, Kharkov Trade and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics, T. V. Kulynych, A. V. Nepran, Kharkov Trade and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkov Trade and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics
2020 Bìznes Inform  
ІМІДЖ ТОРгОвЕльНОгО пІДпРИєМСТвА: пІДхОДИ ДО йОгО фОРМувАННя © 2020 РуДЕНКО І. В., КуЛИНИЧ Т. В., НЕПРАН А. В. УДК 17.022.1:658.6 JEL: М39 Руденко І. В., Кулинич т. В., Непран А. В. Імідж торговельного підприємства: підходи до його формування Метою статті є розробка підходів до формування іміджу на підприємствах торгівлі. Проведено теоретичний аналіз наведених у науковій літературі визначень для розуміння й уточнення сутності категорії «імідж» у контексті сучасних тенденцій.Проаналізовано думки
more » ... роаналізовано думки науковців щодо трактування поняття «імідж підприємства», на основі чого було зроблено висновок про складність універсального формулювання цієї категорії. Підтверджено, що імідж -це соціально-психологічна категорія, яка заснована на особливій чутливості людини до соціального оточення. Запропоновано власну дефініцію цього поняття з урахуванням мінливості сучасної економічної ситуації в Україні. Визначено особливості формування іміджу торговельного підприємства й обґрунтовано доцільність розробки комплексу заходів з його формування, підтримки та покращення. Підкреслено, що імідж торговельного підприємства відрізняється високою чутливістю до змін бізнес-середовища та потребує коригування з урахуванням потреб кожного окремого його учасника. Схематично зображено учасників зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовищ, які впливають на імідж торговельного підприємства. Запропоновано підхід до формування іміджу з урахуванням цільового впливу суб'єктів управління на учасників бізнес-середовища (стейкхолдерів). Зосереджено увагу на раціональних (логічних) і емоційних (психологічних) методах впливу суб'єктів управління на сприйняття інформації різними соціальними групами.Розроблено механізм формування іміджу підприємств торгівлі, який дасть змогу максимально ефективно взаємодіяти з усіма учасниками бізнес-середовища. Наведено чотири основних комплекси заходів з підвищення іміджу підприємства: виробничо-економічні, маркетингові, клієнтурні, кадрові. Ключові слова: імідж, підприємство, торгівля, стейкхолдери, формування, бізнес-середовище. Кулинич Тетяна Володимирівна -кандидат економічних наук, викладач, Циклова комісія економіки, управління та адміністрування, Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (вул. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6997-0537 Непран Андрій Володимирович -кандидат економічних наук, доцент, викладач, Циклова комісія економіки, управління та адміністрування, Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (вул. УДК 17.022.1:658.6 JEL: М39 Руденко И. В., Кулинич Т. В., Непран А. В. Имидж торгового предприятия: подходы к его формированию Целью статьи является разработка подходов к формированию имиджа на предприятиях торговли. Проведен теоретический анализ приведенных в научной литературе определений для понимания и уточнения сущности категории «имидж» в контексте современных тенденций. Проанализированы мнения ученых относительно трактовки понятия «имидж предприятия», на основе чего был сделан вывод о сложности универсальной формулировки данной категории. Подтверждено, что имидж -это социально-психологическая категория, которая основана на особой чувствительности человека к социальному окружению. Предложена собственная дефиниция этого понятия с учетом изменчивости современной экономической ситуации в Украине. Определены особенности формирования имиджа торгового предприятия, и обоснована целесообразность разработки комплекса мероприятий по его формированию, поддержке и улучшению. Подчеркнуто, что имидж торгового предприятия отличается высокой чувствительностью к изменениям бизнес-среды и нуждается в корректировке с учетом потребностей каждого отдельного ее участника. Схематически изображены участники внешней и внутренней бизнес-сред, влияющие на имидж торгового предприятия. Предложен подход к формированию имиджа с учетом целевого воздействия субъектов управления на участников бизнес-среды (стейкхолдеров). Сосредоточено внимание на рациональных (логических) и эмоциональных (психологических) методах воздействия субъектов управления на восприятие информации различными социальными группами. Разработан механизм формирования имиджа предприятий торговли, который позволит максимально эффективно взаимодействовать со всеми участниками бизнес-среды. Приведены четыре основных комплекса мероприятий по повышению имиджа предприятия: производственно-экономические, маркетинговые, клиентурные, кадровые. Ключевые слова: имидж, предприятие, торговля, стейкхолдеры, формирование, бизнес-среда. Рис.: 3. Библ.: 12. Руденко Инна Викторовна -кандидат экономических наук, доцент, преподаватель, Цикловая комиссия экономики, управления и администрирования, Харьковский торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета (ул. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5940-2344 УДК 17.022.1:658.6 JEL: М39 Rudenko I. V., Kulynych T. V., Nepran A. V. The Image of Trade Enterprise: Approaches to Its Formation The article is aimed at developing approaches to the formation of image in case of trade enterprises. A theoretical analysis of the definitions available in the scientific literature is carried out to understand and closer define the essence of the category of «image» in the context of current tendencies. The opinions of scholars on the interpretation of the concept of «enterprise image» are analyzed, on the basis of which it is concluded that the universal formulation of this category appears to be a complex one. It is justified that the image is a socio-psychological category, which is based on a person's special sensitivity to the social environment. The authors' own definition of this concept is proposed, taking into account variability of the current economic situation in Ukraine. The features of the formation of image of trading enterprise are defined, and the feasibility of developing a complex of measures as to forming, supporting and improving the image are substantiated. It is emphasized that the image of trading enterprise is highly sensitive to changes in the business environment and needs to be adjusted to meet the needs of each individual participant. In the article are schematically depicted participants of external and internal business environments, influencing on the image of trading enterprise. An approach to image formation is proposed taking into account the targeted impact of management subjects on business environment participants (stakeholders). Focus is put on the rational (logical) and emotional (psychological) methods of influence of management subjects on the perception of information by different social groups. A mechanism for shaping the image of trade enterprises is developed, which will allow to interact with all participants of the business environment as effectively as possible. Four main sets of measures to improve the company's image are presented: production and economic, marketing, clientele, personnel. Кулинич Татьяна Владимировна -кандидат экономических наук, преподаватель, Цикловая комиссия экономики, управления и администрирования, Харьковский торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета (ул. Клочковская, 202, Харьков, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6997-0537 Непран Андрей Владимирович -кандидат экономических наук, доцент, преподаватель, Цикловая комиссия экономики, управления и администрирования, Харьковский торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета (ул. Шпак Инна Андреевна -старший преподаватель кафедры экономической теории и экономических методов управления, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл.
doi:10.32983/2222-4459-2020-4-464-471 fatcat:rznmjr5kpbhwtkac35demcabxq