Lepidopterorum Brasiliae species novae iconibus illustratae / [book]

Vincenz Kollar, Fahrmbacher, William Schaus, Jos. Zehner
1839 unpublished
^^soPiOn /n«f/^-.-.\ %: 28 B^;i PAPILIO STILBON Talj. If . Fig. 1. -T . alis nigris ; superioribus macula media suborbiculari , utrinque conspicua , flavida ; posticis obtuse dentatis , macula media coccinea tripartita, certo situ versicolore, subtus dilute rosea , accedentibus maculis minoribus tribus : una ad anguium externum , duabus ad angulum analem; pectore abdomineque rubro maculatis. Longit. corporis I poll. 4 lin. ; alarum expansio 3% poll. parisiensium, Papilioni Serapi Boisd. et P.
more » ... rapi Boisd. et P. Dardano Fabr. afiiDls , sed omnino ab utroque differt. Totus niger, ca-piCe, pectore abdomineque subtiis rubro maculatis. Alae anteriores supra macula media suborbicnlari, rarao primo uervi medii in partes dnas inaequales dicisa, flavicante, fimbriis parce obsoleteqiie albo maculatis. Subtus alarum color magis fuliginoso niger, macula media eandem formam refert ac supra, sed magis albicans apparet. Alae pusteriores obtiise dentatae, dente medio reliquis paullo longiore, margine interno reflexo, seu plicato et in hacce plica pilis albis teeto, fimbriis in sinubus marginis externi albis, macula supra fere media coccinea , certo situ violaceo splendente, in partes tres divisa, quarum externa minima. Subtus color alarum sicuti in anterioribus magis fuliginoso niger , macula supra memorata pariter ter divisa, albicanti rubra, accedentibus maculis duabus versus angulum interonm seu analem , tertia a reliquis remotiore ad angulum superiorem externura. Habitat in Brasilia. CASTNIA ACTINOPHORIIS Tal). 1%. Fig. 3 . C. alis superioribus nigris, radiis plurimis viridi fuscis, basi fasciaque apicis abbreviata dilute flavis: posticis luride rubris , radiis limboque nigris, hoc flavo-maculato. Longit, corporis 9 lin. 1 poll. ; alarum expansio 2 poll. 3 lin. 2 poll. 9 Hn. Antennae dimidiam corporis longitudinem fere aequantes, nigrae. Caput nigro squaraosum , puncto pone oculos utrinque albido. Palpi margine superiore flavidi, inferiure nigri. Prothorase (collare) niger, squamis ad latera subtusque aliquot flavis. Mesoet Metathorax niger, petagiis (scapulis) flavis. Abdomen supra nigrum, subtus flavnm, nigro annulatum. Pedes nigri, coxis anteriorum flavo squaroosis. Alae superiores margine interiore subsinuato, postico convexo, supra nigrae , viridifusco radiatae, radiis versus apicem bifidis, cum venis alarum nigris alternantibus, macula baseos obsoleta, fascia versus apicem sat lata, abbreviata flavis. Alae inferiores supra ex flavido rubrae, radiis decem limboque nigris, illis basi angustioribuSj in eorum decursu sensim sensimque latioribus, hoc flavo maculato, maculis septem intramarginalibus, in interstitiis radiornm nigrorum seriatim digcstis. Subtus: Alae superiores nigrae, macula baseos, fasciaqne apicis magis conspicuae , illa ex flavido rubra, haec flava, versus angulum posticura interruptim protracta; in alarum posticarum Ijrabo nigro maculae supra meraoratae majores, quandoque divisae, ita ut duplicem seriera forraare videaiitur. Habitat in Brasilia ad Rio Janeiro ; Joan. Xatterer et Schott leyerunl, 28 * 2i6 V. KOLLAR LEPIDOPTERORUM BRASILLiE SPECIES BTOVAE. CASTNIA SATRAPES Tal). 12. Fig. 3. C. alis superioribus supra viridi fuscis , fasciis duabus latis flavidis fusco adspersis, altera ad marginem internum , altera versus apicem ; inferioribus flavo rubris , radiis limboque nigro, hoc flavo maculato; subtus omnibus ejusdem coloris sed magis dilutis, basi costae superiorum rubra. Longit. corporis 1 poll. 3 Un. ; alarum expansio 3 poll. 6 lin. Species haecce et antecedens peculiarem Castniarum familiam, alis posticis radiatis formare inereDtur et tum ob alariira formam tum ob picturam magnam similitudinem cum speciebus. Acreae Fabr. , Papilionum generis, praecipue cum Acrea Thalia Cr. habent, ob characteres tamen essentiales, Castniis proprios, ab iis separari non possunt. Antennae dimidiam corporis longitudinem aliquantulum superantes, nigrae. Caput, thorax et^runcas supra viridi fusci, subtus cum abdomine flaTida, cujus tamen segmentum ultimum fiisco penicillatum. Palpi flavo squamosi, pedes rubri. Alae superiores margine interno sinuato , postico conrexo, supra obscure viridifuscae , fascia versus apicem transversa lata abbreviata flavida fusco adspersa, alteraque ejusdem coloris longitudinali ad marginera internura, in medio alae ramulo cum fascia transversa juncta, maculaque Tiridi-fusca in medio marginis interni notata. Alae inferiores supra ex flavo rubrae, radiis decem limboque lato nigris, hoc flavo maculato, raaculis intramarginalibus sex. Subtus: Alae superiores fascias supra memoratas offerunt flavas absque atomis fuscis, praeterea maculas ad marginem posticum quatuor flavidas costaeque basim rubram; inferiorum color areae dilutius flavido-ruber, maculae limbi flavae majores, quam in pagina superiori, accedunt maculae ad angu» lum analem tres caorulescentes, quarum interior reliquis major. Habitat in Brasilia, in Mato grosso; J. \atterer pro Museo legit. CASTNIA STERNBERGII Tab. 13. Fig. 4 . C. alis superioribus supra fusco brunneis , fasciis duabus albis , anteriori longiori subcon-' tigua, posteriori venjs alarum interrupta; posterioribus basi limboque rubris, disco nigro albo maculato. Longil. corporis 7 10 lin.; ularum expansio 2 poll. , 2 poU. 4 Un, Castniae Euphrosgne Pertg forraa et magnitudine valde affiais, sed colore et pjctura omninp div ersa species. Capttt et Prothorax fuscus , squamulis ferruglneis intermixtis, Palpi albidi. Antennae fuscae, clava subtus ferruginea. Thorax utrinque, Abdomen supra fuscura, lateribus ferrugineum subtus flavidum. Pedes fusco ferrugineoque squaraosi, Alae superiores supra fusco brunueae, violaceo micantes, fasciis duabus albis , anteriore longiore , in medio costae incipiente et oblique versus angulum posticura decurrente, posteriore abbreviata, venis alae in maculas 7 divisa extusqiie arcu nigro cincta. Alae inferiores supra basi fasciaque intramarginali e maculis 8 rubroferrugineis , disco nigro, fascia arcuata e maculis 7 albis instrunto , margine interno fusco. Subtus: Alae oranes rubroferrugineae, reteroquin paginae superiori conformes. oervis versus limbum niffris , fimbriis oraniuni ffriseis, antecedente lineola nijra. __"" Habitat in Brasilia, in Ypanema; a J. Satterer pro Museo lecta. . *-^^" V. KOLLAR LEPIDOPTERORUM BRASILIAE SPECIES NOVAE, 217 CASTNIA GERON Talj. 13. Fig. 1. C. alis fusco griseis, certo situ violaceo viiidique nitentibus, superioribus supra fasciis duabus albis, subtus medio pilis longis barbatis ; inferioribus supra basi discoque barbatis, margine postico flavido maculatis , subtus dense squamosis , duplici serie e maculis albis obsoletis. Longit. corporis 2 poll. et ultra ; alarum expansio 5 poll. 4 lin. Species perquam singularis ad maxiraas in hoc genere pertinet et rarissima esse videtur, cum unicum tantum specimen absque antennis indefessus naturae scrutator J. Natterer attulerit. Caput fusco olivaceum , lineola pone oculos utrinque alba , palpis fusco griseis. Thoraa: supra fusco olivaceus, vittis in medio albido griseis, antice posticeque coalitis. Abdometi undique, tliorax subtus pedesque fusco grisei. Alae superiores supra fusco , griseo olivaceoque nebulosae, certo situ modo violaceo , modo viridi nitentes, fascia media obliqua subcontigua alterave apicis maculari exflavo albidis, serie macularum ejusdem coloris sed magls indeterminatarum ad marginem postlcum. Alae inferiores basi discoque loco squamarum pilis longioribus vestitae, fusco griseae, limbo olivaceo , serie macularum intramarginalium flavidarum sex. Sublus; Alae superiores disco pilosae, fasciae in pagina superiori memoratae transparent, maculae ad marginem posticum vero hic majores, magis determinatae ; color fusco griseus ; posteriores basi discoque densissime squamosae, dilutius fusco-griseae, quam in limbo , qui duplici serie macularum obsoletarum, confluentium coloris flavo-albidi instructus adparet. Fimbriae alarum omnium albidae. Habitat in ffrasilia , in Cyaba ; a J. Natterer pro M^^^o lecta. CASTNIA HEGEMON Tal). 13. Fig. %. C alis superioribus supra brunneis, basi fasciaque media, extus bipartita, obsolele saturatioribus; inferioribus supra rubris, macula baseos, striis duabus ad angulum analem nigrofuscis, fascia media flava; subtus ferrugineis, omnibus basi, inferioribus et margine interno albis. Longit. corporis 1 poll. 3 lin. ; alarum expansio 3 poll. et ultra. Cas/weae Pa^a/i/jo Cram. et Dalm. raagnitudine colorumque distributione quodammodo similis, habitu vero Cast, Fonscolombe Encypl. meth. proxima species. AntennaCf caput, thorax et truncus supra brunnea, subtus cum palpis pedumque femoribus et tibiis alba. Abdomen utrinque album , segraento anali ferrugineo penicillato, Alae superiores brunneae , macula bas^os indeterrainata , fasciaque media versus marginem externum, seu costam bipartita, saturatioribus , sed valde obsoletis; certo situ versus margipem posticum violaceo adspersae adparent. Alae inferiores ex croceo rubrae; basi macula magna e squamis longioribus nigris , medio fascia latiore abbreviata flava versus marginem internum albicante; striis duabus intramarginalibus, versus angulum analem confluentibus nigris, anteriore breviore, posteriore magis extrorsum protracta , una alterave nonnunquam fere deleta. Suhtus: Alae superiores coloris brunnei dilutioris, seii potius rufi, macula baseosfasciaque mediahic magis distinctae et invicem confluentes; costa basi squaraulis albis tecta. Alae inferiores basi albidae, sensim sensimque versus limbum pallido rufescentes, macula ad angu-Iiun analem ferruginea. Habitat in Brasilia ad Rio Janeiro ; Schott pro Museo leyit. 213 V. KOLLAR LEPIDOPTERORUM BRASILIAE SPECIES NOVAE. CASTNIA THERAPON Tab. 13. Fig. 3 . C. alis superioribus elongatis, supra flavescenti-rufis , margine interno striaque ab angulo baseos interno versus apicem oblique decurrente , macula costae punctisque duobus infraapicalibus nigro-fuscis ; inferioribus rubris , margine postico nigro, serie punctorum flavorum ; subtus omnibus pallide rubris, superioribus macula costae sinuata, inferioribus margine postico nigris, hoc duplici serie punctorum coerulescentium flavorumque. Longit. corporis 1 poll. ; alarum expansio 3 poll. Ad species rariores pertinere videtur, unicum enim fuit specimen inter tantum insectorum e Brasilia allatorum numeriim. Antennae desunt. Caput inter aculos nigro sqiiamosum, palpis albis. Thorax truncus et abdomen supra ex flavo rubra, subtus alba. Pedes anteriores rufo fusci, posteriores albi. Alae superiores haud consuetae plurimanim Castniarum formae, sed magis elongatae, margine postico couvexo, supra flavescenti rufae, margine interno late fusco , linea ab angulo baseos interno oblique versus apicem decurrente, quin ipsum apicem attiogat, punctis infraapicalibus duobus , maculaque costae media obsoleta, intus sinuata, nigro-fuscis. Alae inferiores supra flavescenti rubrae , margine postico late nigro serieque punctornra sex , quorura tria interiora flarida , tria exteriora ex flavo rubra. Sublus: Alae omnes ex flavido rubrae, superiores apice fuscescentes , macula costae media intns sinuata nigra; inferiores margine postico nigro, seriebus punctorum duabus, in hocce Hmbo nigro, anteriore caerulescentinm [ 155 ] VIII. Eead June ITth, 1875. NOTWITHSTANDING tlie vast additions which have been made during the last quarter of a century to the Usts of species of Lepidopterous insects, especially by the entomologists of our own country, the observation of Latreille, in his most valuable and classical work the ' Genera Crustaceorum ' &c., vol. iv. p. 186 (" Lepidopterorum ordo entomologoriim scopulus : horum insectorum etenim instrumenta cibaria simplicia ; antennae pro sexu diversse ; metamorphoses permultorum nobis ignotse ; idcirco nepotes nostri methodum optimam soli conficient "), is almost as true now as it was when written, seventy years ago. In fact, the circumstance of such great numbers of species, for the most part of exotic origin, being added to the already numerous tribes of Butterfiies and Moths, without, in the greater mimber of cases, any actual knowledge of their transformations or special structure being furnished by the captors or describers, has only tended to render that " still darker which was dark enough before." If, at tlie same time, we turn to the generic distribiition of these insects, we are bewiklered by the infinite number of new groups which have, as it appears to me, most unnecessarily been introduced into the science, and the uever-ending change in the employment of old generic names. This has in a great degree resulted from an insufiicient appreciation of the relative value of the characters which constitute a species and the illogical raising of such characters to a generic rank. Thus no sooner had I published a monograph of the AustraHan species of sac-bearing Moths, for which I adopted the generic name of Oiketicus, proposed by the Hev. Lansdown Guilding, in the ' Transactions of the Linnean Society,' in which paper I described the varying strueture of the antennse, wingveins, and cases formed by the larvse, than my specific details were seized upon, and each speeies erected into a genus, characterized from my figures. Again, we have seen in a recent American publication some of the Swallow-tailed Butterfiies, which had uni-versaUy been considered a species of the old genus JPapilio, separated off from the rest, and formed into different genera ; whilst the old generic name Papilio has been entirely removed from the family, and applied to one of the genera, or rather to one of the species of the genus Vanessa-each of the other species of the latter group being also raised to generic rank, whilst almost every species of North-American Hesperiidee has been formed into a separate genus. If, again, we look at the general classiflcation of the Order in the hope of supplying the desideratum of a " methodus optima," to which Latreille especially aUuded in the paragraph quoted above, I fear we are but little further advanced towards the attainment of that end than our forefathers. By the employment SECOND SERIES. -ZOOLOGT, VOL. I. , X
doi:10.5962/bhl.title.62165 fatcat:tc5yhsp5fbhm5gk6fd4taaetjq