Supplementary files for JCEM manuscript about osteoporosis [article]

Chu-Wen Ling, Zelei Miao, Mian-Li Xiao, Hongwei Zhou, Zengliang Jiang, Yuanqing Fu, Feng Xiong, Luo-Shi-Yuan Zuo, Yu-Ping Liu, Yan-Yan Wu, Li-Peng Jing, Geng-Dong Chen (+6 others)
2021 figshare.com  
Supplementary files for JCEM manuscript
doi:10.6084/m9.figshare.14228975.v2 fatcat:piaikt7axzexlicc6gow7hegii