Τεχνικοοικονομική ανάλυση και οργάνωση γεωργικής παραγωγής στην περιοχή Ασκίου του Νομού Κοζάνης:

Βασίλειος Νικολάου Κατσαούνης
2012
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η τεχνικοοικονομική ανάλυση και η οργάνωση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής Ασκίου του Νομού Κοζάνης. Για τον σκοπό αυτό στο πρώτο μέρος γίνεται ανάλυση των τεχνικοοικονομικών συντελεστών και παρουσιάζονται τα σημαντικότερα οικονομικά αποτελέσματα για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, αλλά και για το σύνολο της περιοχής. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η οργάνωση της γεωργικής παραγωγής για το σύνολο της περιοχής. Έτσι σημαντικό είναι η ανάπτυξη ενός
more » ... ντέλου για την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής, στο οποίο να εμπλέκονται περισσότεροι του ενός αποφασίζοντες και να χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός αντικρουόμενα κριτήρια με σκοπό την καλύτερη ερμηνεία της συμπεριφοράς των αγροτών, αλλά και την λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός αντικρουόμενα κριτήρια, όπως η μεγιστοποίηση του ακαθάριστου κέρδους, η ελαχιστοποίηση της χρήσης των λιπασμάτων και η ελαχιστοποίηση της χρησιμοποιούμενης εργασίας, με σκοπό την δημιουργία της συνάρτησης χρησιμότητας, για την εύρεση του άριστου σχεδίου παραγωγής για την περιοχή. Έτσι η μεθοδολογία χρησιμοποιεί ένα σταθμισμένο μοντέλο πολλαπλού προγραμματισμού με το οποίο εκτιμάται η συνάρτηση χρησιμότητας και υπολογίζεται το άριστο σχέδιο παραγωγής.
doi:10.26262/heal.auth.ir.128935 fatcat:7z25oduv5ndxfekpqdgmfxsc2i