Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi

Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
2014 SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital  
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi Vitamin D takviyesi, çocukluk çağında rikets profilaksisi amacıyla yenidoğan döneminden itibaren verilmektedir. Bununla birlikte, aileler tarafından çocuklarının büyüme ve gelişmesi, erken diş çıkarması ya da vitamin takviyesi nedeniyle veya hekimler tarafından rikets laboratuvar bulgularının iyi değerlendirilmeden tedavi amaçlı olarak yüksek doz D vitamini verilmesi sonucunda D vitamini intoksikasyonları ve buna
more » ... ikasyonları ve buna bağlı hiperkalsemi olguları saptanmaktadır. Bu yazıda, bir kez D vitamini ampül kullanımı sonrası hiperkalsemi ve evre 2 nefrokalsinozis gelişen beş aylık kız olgu, tedavide pamidronat kullanımının etkinliğinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur. Anahtar kelimeler: D vitamini, hiperkalsemi, pamidronat ABSTRACT: Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D Vitamin D supplementation in childhood in order to rickets prophylaxis is given from the neonatal period. However, inappropriate vitamin D supplementation may be administered by families for children's growth and development and early teething or may be given high dose vitamin D for the treatment by physicians due to incorrect assessment of rickets laboratory findings. For these reasons, vitamin D intoxication related hypercalcemia in some cases determined. This article are presented for emphasize the efficacy of pamidronate treatment in vitamin D intoxication developed five month old girl after use of vitamin D once ampoules, developing hypercalcemia and nephrocalcinosis stage 2. GİRİŞ D hipervitaminozu, D vitamini düzeyinin 150 ng/ ml üzerinde olması olarak kabul edilmektedir (1-4). Genellikle D vitamininin yanlış kullanımı özellikle de gelişme geriliği ya da geç yürüme, diş çıkarmada gecikme gibi subjektif şikayetler nedeniyle aile tarafından veya hekim önerisi ile çocuğa yüksek doz D vitamini verilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Kanda 25 (OH) D vitamini düzeyinin yüksek olması; kalsiyumun (Ca) intestinal emilimini arttırır ve kemikten Ca mobilizisayonunun artması ile şiddetli hiperkalsemiye neden olur. D hipervitaminozunda görülen semptomlar hiperkalseminin etkisine bağlıdır. Kalsiyumun sinir, kas, böbrek, sindirim sistemi ve kalp üzerine etkileri ile yorgunluk, huzursuzluk, hipotoni, poliüri, polidipsi, nefrolitiyazis, bulantı, kusma ve aritmi gelişebilir (2,3). Bu yazıda, yüksek doz D vitamini alımı sonrası gelişen hiperkalsemi tedavisinde pamidronat kullanımının etkinliğinin değerlendirildiği bir olgu sunuldu. OLGU SUNUMU Beş aylık kız hasta, iştahsızlık ve huzursuzluk şikayetleri ile Acil Çocuk Servisimize getirildi. Fizik muayenesinde; ateş: 36.4 0 C, kalp atım hızı: 126/dk, soluk sayısı: 46/dk, boy: 63 cm (25. persantil) tartı: 6100 g (10-25. p) ve baş çevresi: 41.6 cm (25-50. p) olarak saptandı. Ön fontanel: 2x1 cm olan hastanın
doi:10.5350/semb.20140715062539 fatcat:dtcxjgodenabfmp563aidwfpkm