Curculio aneb Darmojed

Plautus
2018 Theatralia  
Překlad 1 dva tisíce let staré komedie Curculio římského komediografa Tita Maccia Plauta (asi 254-184 př. Kr.) vznikl jednak se záměrem zpřístupnit českému čtenáři, potažmo divákovi, text do češtiny dosud nepřeložené římské komedie, jednak také s úmyslem vyzkoušet, zda je Plauta opravdu tak těžké překládat, jak naznačoval zběžný pohled. Na začátku překladového semináře, který probíhal na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v r. 2015, stál dlouholetý odborný zájem
more » ... letý odborný zájem Daniely Urbanové ze zmíněného ústavu o archaickou a speciálně plautovskou latinu a výzkum Elišky Poláčkové z Katedry divadelních studií v oblasti překladu Plautových komedií do češtiny. Jeho výsledkem bylo zjištění, že naprostá většina dosavadních českých překladů nezohledňuje všechny zásadní aspekty Plautova komického jazyka a autorského stylu, především pak jeho performativní aspekt -skutečnost, že se jedná o texty určené primárně k divadelnímu předvádění, nikoli k tichému čtení. Výsledkem takovýchto literárně pojatých překladů, zejména z edice Antická knihovna nakladatelství Svoboda, jsou pak nezřídka texty, které paradoxně nejsou pro čtenáře zcela srozumitelné, protože zastírají situační rozměr replik, které odkazují k určitému dění na scéně a jsou pochopitelné jen tehdy, pokud si k nim čtenář představí odpovídající hereckou akci. Dalším výrazným zásahem do přediva originálního textu Plautových her pak od počátku plautovského překladu v r. 1821 až po zatím poslední (s výjimkou předkládaného) překlad Plautovy komedie Aulularia (Komedie o hrnci) z r. 1987 bylo vypouštění homoerotických aspektů palliaty, jak zní žánrové zařazení tohoto typu her. Oba tyto rozměry originálu se přítomný překlad snaží zachytit v míře co nejbližší původnímu dílu. Stejně tak se překladatelský tým snažil zprostředkovat všechny další podstatné charakteristiky Plautova dramatického stylu: širokou škálu jazykových variet sahající od nápodoby jazyka ulice přes profesní slangy (právnický, námořnický či obchodní jazyk) až po parodii tragického stylu, jazykové hříčky fonetického a morfologického rázu (zvukomalba, neologismy apod.), rozvinutou obrazivost a figurativnost odkazující k antickým rétorickým postupům -to vše smícháno v kypícím kotlíku karnevalové opulentnosti a nevázanosti. 1 Text vznikl v rámci projektu MUNI/FR/1394/2016 "Římská komedie: inscenační workshop" pro potřeby stejnojmenného výukového kurzu za finanční podpory z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity. Jeho studentská inscenace byla kromě výše uvedeného projektu finančně podpořena Grantem DILIA 2018 a stipendiem rektora Masarykovy univerzity. Text překladu smí být reprodukován či inscenován pouze se souhlasem autorů, kteří jsou v této záležitosti zastupováni agenturou DILIA. Více o projektu na www.classcis.phil.muni.cz/darmojed.
doi:10.5817/ty2018-2-23 fatcat:d54j2pn3tfbtfdaavxxhgp3idy