Józef Tomicki (1863–1925) – Pioneer of the Lviv Electrical Energy Industry
Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej

Piotr Rataj
2016 Przegląd Zachodniopomorski  
p r z e g l ą d z a c h o d n i o p o m o r s k i r o c z n i k X X X i ( l X ) r o k 2016 z e s z y t 3
doi:10.18276/pz.2016.3-02 fatcat:246zhnag2zfcver57o2dx45a2y