Plecs poètics de bandolers a la Catalunya del barroc. Un exemple de literatura propagandística

Alejandro Llinares Planells
2018 Manuscrits Revista d història moderna  
Resum En aquest estudi s'analitza la literatura popular de bandolers de la Catalunya del segle xvii. El bandolerisme sigué un fenomen important en les primeres dècades del barroc en el Principat i la seua repercussió arribà, de manera notable, a la literatura de cordell de l'època. Aquests plecs de cordell, que tenien la missió d'arribar a tots els públics, compten amb un nombre reduït d'estudis, si tenim en compte la seua importància. Per eixa raó, l'article analitza els dos principals moments
more » ... principals moments històrics que propiciaren el major auge d'edició de plecs de bandolers en vers a Catalunya, com foren les signatures de les unions i dels agermanaments contra els bandolers (1606) i el sistema repressiu del duc d'Alburquerque (1616). Per mitjà de l'estudi d'aquest material literari es tracta: el sistema propagandístic virregnal, les parcialitats catalanes, els conflictes entre el virrei i les autoritats catalanes, la visió que es tenia de Catalunya a Castella, la falsificació de moneda o el problema de les armes de pedrenyals. Paraules clau: bandolerisme; bandolers; literatura de canya i cordell; Catalunya; literatura popular Resumen. Pliegos poéticos de bandoleros en la Cataluña del barroco. Un ejemplo de literatura propagandística En el presente trabajo se analiza la literatura popular de bandoleros de la Cataluña del siglo xvii. El bandolerismo fue un fenómeno importante en las primeras décadas del barroco en el Principado y su repercusión llegó, de manera notable, a la literatura de cordel de la época. Estos pliegos de cordel, que tenían la misión de llegar a todos los públicos, cuentan con un número reducido de estudios, si tenemos en cuenta su importancia. Por esa razón este artículo analiza los dos principales momentos históricos que propiciaron el mayor auge de edición de pliegos en verso sobre el bandolerismo en Cataluña, es decir, la firma de las «unions i agermanaments» contra los bandoleros (1606) y el sistema represivo del duque de Alburquerque (1616). Con el estudio de este material literario se analiza: el sistema propagandístico del virrey, las parcialidades catalanas, los conflictos entre el virrey y las autoridades catalanas, la visión que se tenía de Cataluña desde Castilla, la falsificación de moneda o el problema de las armas de pedreñal. Palabras clave: bandolerismo; bandolero; literatura de cordel; Cataluña; literatura popular 54 Manuscrits 37, 2018 Abstract: Poetic chapbooks about bandits in baroque Catalonia. An example of propaganda literature In this work, the popular literature of Catalonian bandits in the seventeenth century is studied. Banditry was an important phenomenon in the first decades of the baroque in Catalonia and its impact came, in an important way, to the popular literature of that time. These popular poems, which had the mission to reach all audiences, have not been very studied, if we consider their importance. For this reason, this article studies the two main historical moments that led to the greatest rise in the edition of Chapbooks in verse about banditry in Catalonia. The first one was the signature of the «unions i agermanaments» against the bandits (1606) and the second one, the repressive system of the «duc de Alburquerque» (1616). With the study of this literary material is analyzed: the propaganda system of the viceroy, the factions of Catalonia, the conflicts between the viceroy and the Catalan authorities, the vision that Castile had of Catalonia, the counterfeiting coins or the problem of «pedreñal» weapon.
doi:10.5565/rev/manuscrits.213 fatcat:ehnz3p5fzzdn7nfxjycum5zvsi