million tonne of oil equivalent (1 Mtoe = 41,868 PJ)

Andrzej Gonet, Tomasz Œliwa, Jacek Hendel, Magazynowanie Górotworze, Ciep£a Pochodz¥cego, Ró¯nych róde£
2012 unpublished
Od wielu lat obserwujemy wzrost œwiatowej konsumpcji energii. W dokumencie World Energy Outlook 2010 Scenariuszu Nowych Polityk, Miêdzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacowa³a, ¿e zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ pomiêdzy rokiem 2008 a 2035 wzroœnie o 38% z 12 300 Mtoe 1 do 16 700 Mtoe, co daje œredni 1,2% wzrost kon-sumpcji na rok. Bardziej zachowawczy scenariusz (tzw. scenariusz 450) zak³ada³ wzrost na poziomie 0,7% rocznie. (IEA, 2010). Ju¿ w kolejnej edycji raportu World Energy Outlook
more » ... 011, agencja poda³a, i¿ w roku 2010 popyt na energiê wzrós³ o 5% oraz nast¹pi³a rekordo-wa emisja CO 2 (IEA, 2011). W ka¿dym wariancie rozwoju energetyki œwiatowej, niezale¿-nie czy bierze pod uwagê prognozy z 2010 roku, czy z 2011, podstawowym Ÿród³em uzy-skania energii bêd¹: ropa naftowa, gaz ziemny i wêgiel. Spalanie paliw kopalnych wyemitu-je znaczne iloœci CO 2. Z powodu wzrostu konsumpcji, koniecznoœci zakupu pozwoleñ na emisjê gazów cieplarnianych oraz wysokonak³adowych inwestycji w energetyce, szczegól-nie polskiej, prognozuje siê znaczny wzrost cen energii. W zwi¹zku z tym, szczególny na-cisk nale¿y k³aœae na poprawê efektywnoœci wytworzenia i przesy³u, oszczêdnoœae oraz ra-cjonalizacjê zu¿ycia energii.
fatcat:ita226jd3rguzmyow3sxmy5fby