MODEL OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FUTURE PSYCHOLOGIST PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN HIGHER SCHOOL

Tetiana KOREN
2021 Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія  
У статті розроблено модель психологічного супроводу, яка сприяє формуванню умов для професійного розвитку психологів; визначено особливості психологічного супроводу: напрями, принципи, рівні, види; зазначено критерії оцінювання ефективності психологічного супроводу. На різних етапах професійного розвитку психологів у ВНЗ неминуче виникають психологічні проблеми, зумовлені змістом і особливостями процесу професійно-особистісного самовизначення. Позитивну роль у подоланні цих проблем, досягненні
more » ... ершин самореалізації може відіграти комплексний психологічний супровід процесу професійного розвитку, який необхідно здійснювати з опорою на особистісний потенціал студента. У статті вивчено особливості технології психологічного супроводу: його напрями, принципи, рівні, види; визначено критерії оцінювання ефективності психологічного супроводу майбутніх психологів. У підсумку автор статті зазначає, що створена модель психологічного супроводу в контексті роботи психологічної служби буде ефективно реалізована на практиці, оскільки ця інноваційна технологія дає змогу істотно збагатити процес професійної підготовки майбутніх психологів. Ключові слова: психологічний супровід, модель психологічного супроводу, психологічна служба ВНЗ, професійний розвиток майбутнього психолога. The article develops a model of psychological support, which contributes to the formation of conditions for professional development of psychologists; features of psychological support are determined: directions, principles, levels, types; the criteria for evaluating the effectiveness of psychological support are indicated. At different stages of professional development of psychologists in universities, psychological problems inevitably arise due to the content and features of the process of professional and personal self-determination. A positive role in overcoming these problems, reaching the peaks of self-realization can play a comprehensive psychological support of the process of professional development, which must be carried out based on the personal potential of the student. The article examines the features of the technology of psychological support: its directions, principles, levels, types; criteria for evaluating the effectiveness of psychological support for future psychologists are defined. As a result, the author of the article notes that the created model of psychological support in the context of psychological services will be effectively implemented in practice, as this innovative technology allows to significantly enrich the training of future psychologists. Keywords: psychological support, model of psychological support, psychological service of the university, professional development of the future psychologist. Актуальність проблеми. Нові соціальні вимоги, позв'язані з упровадженням у систему вищої освіти України положень Болонського процесу, який орієнтує її на більш ефективне використання своїх ресурсів, вимагає і перебудови системи підготовки психологів у сучасних умовах задля досягнення її якісно нового рівня. У свою чергу, існуюча сьогодні нагальна потреба в психологічних знаннях вимагає підвищення вимог до якості освіти психологів, що знайшло своє відображення у прикладних дослідженнях О. Бондаренка, В. Ляудіс, Е. Романової, В. Семиченко та ін. Однак поза увагою дослідників залишилися питання зміни діяльності психологічної служби відповідно до підготовки майбутніх психологів у ВНЗ. На різних етапах професійного розвитку психологів у ВНЗ неминуче виникають психологічні проблеми, зумовлені змістом і особливостями процесу професійно-особистісного самовизначення. Позитивну роль у подоланні цих проблем, досягненні вершин самореалізації може відіграти комплексний психологічний супровід процесу професійного розвитку, який необхідно здійснювати з опорою на особистісний потенціал студента.
doi:10.32689/maup.psych.2021.2.4 fatcat:ed75wflfmzeyvnrquovsmc7qim