THEORETICAL CONTEXT FOR THE HOLISTIC DIDACTIC CONCEPTS

Zuzana Slavikova
2016 Slavonic Pedagogical Studies Journal  
The ability of creative didacticism within the educational process, we want to reflect in the context of a deeper understanding of the phenomenon of creativity and integration as well as the requirements for developing and stimulating intuitions as mental function. All reflected phenomenons we understand as essential and irreplaceable ways in the arts, as well as in scientific and educational thinking. In this article we want to present their specific application options in practice for musical
more » ... and pedagogical concept of Juraj Hatrík "Jewel of music". Úvod Vedomé správanie človeka predstavuje len zlomok jeho celistvého života. Oblasť nevedomia, ktorá sa odohráva v tzv. komplexoch, dielčich psychických systémoch je staršia, hlbšia a väčšia ako vedomie. Na jednej strane ho nevedomie dopĺňa a na druhej strane mu protirečí. Preto je strata spojenia medzi vedome zastávaným, či vyznávaným ideálom (vonkajší svet človeka) a vnútorným psychickým stavom (vnútorný svet človeka) dôsledkom nesúrodého vývinu, keď môže človek vnútorne zotrvávať na archaickej, primitívnej úrovni napriek tomu, že navonok vyznáva vznešené ideály. Citlivý, tvorivý a premyslený vzťah k silám nevedomia, z ktorého sa rodí svet hodnôt a je tiež hlbokým zdrojom ľudskej tvorivosti, súvisí aj so zdravým individuálnym vývinom človeka. V rámci Jungovho individuačného procesu môže ignorovanie týchto obrazov existenciálnej potreby viesť k psychickým až neurotickým problémom. Súčasťou tohto procesu je objavenie vlastnej jedinečnosti človeka, schopnosť prijatia samého seba, spoznávanie všetkých stránok svojej osobnosti a nadviazanie kontaktu s nimi. Snaha obmedziť životné prejavy len na to, čo je racionálne a vôľou kontrolovateľné má za následok ochromenie prirodzených inštinktov ľudskej duše, prehĺbenie priepasti medzi vedomými a nevedomými zložkami. Umelecká výchova by z nášho pohľadu mohla pomáhať človeku zvyšovať vnímavosť a citlivosť pre symbolické obrazy a rozvíjať jeho schopnosť prežívať, chápať a tvoriť symboly, čím by stimulovala rozvoj všetkých psychických funkcií (myslenie, cítenie, zmyslové vnímanie, intuícia), no predovšetkým intuície, bez ktorej myslenie ustrnie na úrovni verbálneho
doi:10.18355/pg.2016.5.1.21-28 fatcat:svkelkg47zb2pk5cx5zcrsybiu