Prezentacja efektów kształcenia w kartach przedmiotów

Małgorzata Pańkowska
2014 Informatyka Ekonomiczna  
Streszczenie: Dyskusję na temat obszarowych i kierunkowych efektów kształcenia na uczelniach w Polsce warto może uzupełnić o rozważania na temat, jak weryfikowane są przedmiotowe efekty kształcenia. Celem artykułu jest analiza porównawcza efektów kształcenia dla przedmiotu zarządzanie projektem informatycznym i przedstawienie powiązań efektów z celami i treściami przedmiotu oraz metodami oceny pracy studenta na wybranych 7 uczelniach w Polsce. Słowa kluczowe: efekty kształcenia, karta
more » ... , sylabus, metody oceny pracy studenta, cele przedmiotu, treści przedmiotów. Summary: Discussion on field and specialization learning outcomes at universities can be supplemented by the consideration on the verification of learning outcomes. The paper aim is to compare learning outcomes of the IT project management courses and present connections among learning outcomes, course goals, contents and evaluation methods at 7 universities in Poland.
doi:10.15611/ie.2014.2.29 fatcat:u7zmvu6dsnd37odwfmeudfwvnq