The Impact of Real Oil Price on Real Exchange Rate in Oil Dependent Countries

Fatih Kaplan, Ali Rıza Aktaş
2016 Business and Economics Research Journal  
Öz: Bu çalışmanın amacı, petrol bağımlısı ülkelerde reel petrol fiyatlarının reel döviz kuruna etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 5 petrol bağımlısı ülkeye ait 1995-2014 yıllarını kapsayan panel veriler kullanılmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak çalışmada hem yatay kesit bağımlılığını hem de ülkelerarası heterojenliği göz önünde bulunduran gelişmiş bir yaklaşım kullanılmıştır. Panel veri analiz sonuçlarına göre, reel petrol fiyatlarındaki artış reel döviz kurunu pozitif yönde
more » ... tkilemektedir. Ayrıca, her bir ülke tek tek ele alındığında reel petrol fiyatlarındaki artış Çin ve ABD'nin reel döviz kurunu etkilemezken, Kanada ve Meksika'nın reel döviz kurunu pozitif, Rusya'nın ise reel döviz kurunu negatif yönde etkilemektedir. Abstract: The paper aims to research the effects of real oil prices on real exchanges rates in oil dependent countries. Panel data for 1995-2014 of 5 oil dependent countries is taken into consideration for this purpose. The originality of the paper is its use of new approach with cross-sectional dependency and cross-country heterogeneity both taken into account. Panel data analysis suggest that, increase in the real oil prices has a positively effect on real exchange rates. Moreover, when countries are taken into account separately, increase in the real oil prices has no effect on USA and China, positively effects in Canada and Mexico, but negatively effects real exchange rates in Russia.
doi:10.20409/berj.2016217498 fatcat:tvabknagazeabgzdvb7pr4a2ja