Arms trade as a global international problem

Zaklina Spalevic, Zeljko Bjelajac, Dusko Dimitrijevic
2013 Medjunarodni problemi  
APSTRAKT Cilj ovog rada je da ukaže na veliku društvenu opasnost koja proizilazi iz nekontrolisanog prometa naoružanja i vojne opreme. Veliki broj terorističkih napada u svetu pokazuje da nekontrolisana trgovina oružjem predstavlja sve veći problem za međunarodnu bezbednost. U težnji da se ono zaštiti, problem nekontrolisanog prometa naoružanja i vojne opreme, koji danas predstavlja veliki međunarodni posao, treba sagledati sa više aspekata. U tom cilju je, nakon pojmovnog određenja oružja,
more » ... ove proizvodnje i prodaje, prikazan jedan od načina na koji vodeće kompanije vojnoindustrijskog kompleksa obezbeđuju sebi tržište za prodaju naoružanja i vojne opreme i tako stvaraju uslove koji doprinose širenju svojih vojnih kompanija. S obzirom da su najveći svetski izvoznici naoružanja i vojne opreme Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, dat je kraći istorijski prikaz njihove trgovine oružjem. U radu je potom, a imajući u vidu činjenicu da se količina naoružanja u svetu verovatno neće smanjivati, ukazano na neophodnost država da pronađu način putem kojeg će kontrolisati kretanje naoružanja u svetu kako ne bi dospelo u ruke terorista. Ključne reči: Oružje, proizvodnja i prodaja, trgovina oružjem, kontrola trgovine oružjem.
doi:10.2298/medjp1302139s fatcat:lmb4t4rskjfwvctxymcku7jg3q