CERTAIN ISSUES OF WATER STANDARDS AS A GUARANTEE OF ENVIRONMENTAL SAFETY

V.S. Postryhan
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Постригань В.С., к.ю.н., доцент кафедри публічного та приватного права Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова Водні об'єкти, що знаходяться на території України є національним надбанням народу України та складають природні основи економічного розвитку та соціального добробуту. Вони є тим ресурсом завдяки якому людина живе, існує тваринний і рослинний світ. Наразі використання та охорона вод є однією із важливих проблем в нашій державі. Екологічні негаразди підкріплені воєнною
more » ... єю призвели до значного забруднення та засмічення поверхневих та підземних вод України. В статті автор висвітлює питання проблеми стандартизації водних ресурсів, що мають відповідати європейським стандартам та законом природного права. Так, як з розвитком економіки та безпідставними заощадженнями в даній галузі відбувається неконтрольоване використання природних ресурсів, їх забруднення та не вжиття жодних заходів щодо їх відновлення. Цьогорічні події, пов'язані з воєнної агресією з боку країни-агресора стали загрозою і в екологічного плану. Наразі людина користуючись природними благами ставить під загрозу власне здоров'я так як ґрунти і водойми забруднені, а, те, що ми споживаємо в їжу, невідомо, чи насправді є корисним. Автор наголошує, що екологічні стандарти повинні бути спрямовані на збереження навколишнього природного середовища та мати здатність до водних екосистем, захисту генофонду та умов його відтворення. На думку автора система екологічних норм повинна включати нормативну основу за допомогою якого буде досягнуто баланс між рівнями шкідливого впливу на водні об'єкти та швидкою здатністю щодо їх відновлення. Однією з причин забруднення водного балансу внутрішніх вод є й те, на думку автора, що сільськогосподарське виробництво, що розташовано поблизу поверхневих вод, прибережних захисних смуг ігнорує нормативи викиду у воду шкідливих відходів та речовин. Діюче законодавство, зокрема КУпАП нажаль хоча й передбачає санкції за такий вид діяльності, проте ці санкції є не значними і, тим самим, не є методом попередження або острахом для вчинення подібних дій. Ключові слова: вода, водний баланс, довкілля, державний стандарт, водне законодавство, екологічна політика. Water bodies located on the territory of Ukraine are the national property of the people of Ukraine and constitute the natural basis of economic development and social well-being. They are the resource thanks to which man lives, the animal and plant world exists. Currently, the use and protection of water is one of the most important problems in our country. Environmental troubles reinforced by military aggression led to significant pollution and clogging of surface and underground waters of Ukraine. In the article, the author highlights the problem of the standardization of water resources, which must comply with European standards and the law of natural law. Just as with the development of the economy and unreasonable savings in this industry, there is an uncontrolled use of natural resources, their pollution, and no measures are taken to restore them. This year's events related to military aggression by the aggressor country became a threat to the ecological plan as well. At present, a person using natural resources endangers his own health, as soils and water bodies are polluted, and it is not known whether what we consume for food is actually useful. The author emphasizes that environmental standards should be aimed at preserving the natural environment and have the ability to water ecosystems, protect the gene pool and conditions for its reproduction. In the opinion of the author, the system of environmental norms should include a regulatory framework that will achieve a balance between the levels of harmful effects on water bodies and the rapid ability to restore them. One of the reasons for the pollution of the water balance of internal waters is, in the opinion of the author, the fact that agricultural production, located near surface waters, coastal protection strips, ignores the standards for dumping harmful waste and substances into the water. Unfortunately, the current legislation, in particular the Code of Administrative Offenses, provides for sanctions for this type of activity, but these sanctions are not significant and, therefore, are not a method of warning or prohibition for committing similar actions.
doi:10.32782/2524-0374/2022-9/63 fatcat:s5cserwvgvf5tgxqipdpnlfdfq