Eşler Arası Çatışmaya Neden Olan Faktörler

Yusuf GENÇ
2017 Turkish Studies  
ÖZET Eşler arasında yaşanan çatışmalar son yıllarda en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Evliliğin doğası gereği her birliktelikte çatışmaya sebep olan faktörler bulunmaktadır. Yeni modern çekirdek aile; kurgusu, işleyişi ve özellikleri itibariyle bir takım farklılıklar ve yeni ölçütler üretmiştir. Yaşanan toplumsal değişim sonucunda kadın ve erkeğin aynı oranda çalışma hayatına girmesiyle kadına yüklenen geleneksel normlar daha fazla sorgulanmakta ve eşitlikçi bir aile yapısı
more » ... bir aile yapısı benimsenmeye çalışılmaktadır. Toplumumuzda var olan bu sosyal değişimle, geniş aile çekirdek aileye dönüştüğü gibi çatışmaya sebep olan faktörler de dönüşüme uğramıştır. Bu çalışmada toplumsal değişimle birlikte evlilikte meydana gelen yeni çatışma problemlerinin tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca değişimle beraber yaşanan sorunların tabanına inmeye ve bu sorunların nasıl önlenebileceğine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Yöntem olarak gözlem ve veri araştırması benimsenmiştir. Bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar derlenmiş, mevcut bulgular değerlendirilmiş ve konu ile ilgili araştırmaların bulgularından hareketle yorumlar yapılarak eşler arası çatışmaya sebep olan faktörler üzerinde durulmuştur. Aile içi sorunları psiko-sosyal, sosyo-ekonomik, psiko-sosyoteknolojik, ebeveyn çocuk ilişkileri ve cinsel sorunlar olarak özetlemek mümkündür. Aile bireylerinin özgürlük, sosyo-ekonomik bağımsızlık ve bireyselleşme eğilimleri Türk aile yapısında alışılmamış yeni kriterler olarak aile içi iletişimsizliği doğurmakta ve bu durum çatışmalara yol açmaktadır. Aile bireylerinin düşünce, ihtiyaç ve beklentilerini birbirleriyle açıkça konuşma cesareti gösterememeleri, sorunlarının çözümünde rehberlik hizmeti alma ihtiyacı duymamaları, imkân ve doyumsuzluğa dayalı oluşan yüksek taleplerini sınırlayamamaları, dayanışma, kaynaşma ve tahammül kabiliyetlerini dengeli kullanamamaları çatışmaları körüklemektedir. Eşlerin çalışma yaşamları ve ekonomik gelirlerini bağımsızlaşma yerine aile geçimini destekleme, eğitim seviyeleri kendilerini ön plana çıkarma ve son sözü söyleme yerine Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/21 doğru karar vermeye katkı sağlama, harcama kültüründe teknolojik gelişmelere dayalı olarak savurganlık ve gösteriş yerine ihtiyaca göre bilinçli tüketim, cinsel konularda bireysel talep ve tatmin yerine kolektif bilinç ve birlikte tatmin anlayışını hâkim kılmaları eşler arasındaki çatışmaları azaltacak ve aile huzurunu artıracaktır. ABSTRACT The conflicts between spouses are among the subjects which have been mostly discussed recently. Regarding the nature of marriage, there are factors that lead to conflicts in every togetherness. The new, modern nuclear family editing have produced several differences and new criteria. As a result of the social change that has been experienced, the traditional norms assigned to woman are questioned more and an egalitarian family structure is trying to be adopted due to the fact that both males and females have entered the working life evenly. With this social change which is available in our society, the factors leading to conflict have been transformed like extended family's converting into nuclear family. This study aims at discussing the new conflict problems that occur in the family together with the social change. Also, it is expected to attract attention towards analyzing the background of the problems having been experienced with the change and how to prevent these problems. Observation and data research has been adopted as method. The earlier studies on this field have been collected, available findings have been evaluated and the factors leading to conflict between spouses have been given importance by commenting with our opinions related to the subject. It is possible to summaries family problems as Psycho-social, socioeconomic, psycho-socio-technological, parent-child relationships and sexual problems. Family member's freedom, socio-economic independence, and individualization tendencies create interfamilial lack of communication as unfamiliar new criteria in Turkish family structure and this situation leads to conflicts. That family members cannot show the courage in order to talk to each other clearly about their thoughts, needs and expectations, they do not need to get guidance service for the solutions of their problems, they cannot restrict their high demands based on opportunity and dissatisfaction, they cannot use their abilities of solidarity, incorporation, and tolerance in a balanced way embitters the conflicts. Spouses' supporting family life rather than independency of their working lives and economic incomes, contributing to making a right decision instead of bringing themselves and their education levels to forefront and telling the last word, conscious consumption according to the needs instead of extravagance and show off based on the technological developments in spending culture, collective consciousness and dominating understanding of satisfaction together rather than individual demand and satisfaction about sexual subjects will decrease the conflicts between the spouses and increase family tranquility. Eşler Arası Çatışmaya Neden Olan Faktörler 301 Turkish Studies
doi:10.7827/turkishstudies.12098 fatcat:ri2gfxoj2jg5rplroiiilmagri