Replication in the Marker Chromosomes of a Hypertriploid Mouse Ascites Tumour

Maria Luisa Bentura
1973 CYTOLOGIA  
doi:10.1508/cytologia.38.635 pmid:4783355 fatcat:airfnxtzznek5kf4vmk7mcg2sq