ГРАФІЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ КАРИКАТУР ОДЕСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Віктор МИХАЛЕВИЧ
2020 Humanities science current issues  
У гумористичних журналах тодішні події відбились у вигляді сміливих карикатур на владу, шаржів на чиновників та різних критичних ілюстрацій. Їх робили молоді талановиті одеські художники, що брали участь у видавничій справі Одеси. Стаття висвітлює одеський період творчості художників-карикатуристів початку XX століття: Лінського, Дрізо, Фазіні, Олесевича, Антоновського, Цалюка. Карикатуристи критикують та висміюють своїми рисунками усе, що, на їхню думку, того заслуговує. Ілюстрації робилися з
more » ... страції робилися з оригінальним одеським гумором. Художники змогли передати в іронічних малюнках історичні події та культурну атмосферу Одеси. Аналізуються графічні особливості карикатур у сатиричних виданнях та простежуються стилістичні трансформації в деяких карикатуристів у конкретний період часу. У кожного з розглянутих карикатуристів був власний неперевершений стиль. Когось більше захоплював зміст, а когось -форма, у когось із митців у карикатурах більше проявлялася гротескність, а в когось -авангард. Головне, що ці графічні твори являють собою історичну, художню та культурну цінність. Значна кількість художників, що починали як молоді ілюстратори одеської сатиричної преси, стали видатними художниками. Встановлено, що їх об'єднують кілька принципових моментів, які вплинули на подальшу творчість митців. Більшість одеських художників-карикатуристів, що згадані в статті, були етнічними євреями. Значна кількість із них приблизно в 20-х роках XX століття емігрувала до Парижу через репресії за часів більшовицької влади. Часто це трагічно позначалося на житті художників. Багато представників сатиричного жанру обирали замість важкої еміграції шлях до Петрограду. Це відкривало більше можливостей для навчання, спілкування та самореалізації при новій владі. Але цим художникам стало складно максимально самовиражатись у тоталітарній системі. Це підкреслює значення вільної преси для творчої реалізації ілюстратора. Ключові слова: карикатура, шарж, ілюстрація, сатиричне видання, Одеса. Viktor MYKHALEVYCH, orcid.org/0000-0003-4847-5833 Михалевич В. Графiчнi та змiстовi особливостi карикатур одеських художникiв ... Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 1, 2020 162 Мистецтвознавство A significant number of artists who began as young illustrators of the Odessa satirical press became outstanding artists in exile. Almost all Odessa cartoonists considered in the article were ethnic Jews. In addition, it was found that they are united by several fundamental points that influenced their further work. Most of them emigrated to Paris in the 1920s due to repression during the Bolshevik rule. This often had a tragic effect on the lives of artists. Many Odessa artists of that time, representatives of the satirical genre, chose the path to Petrograd instead of difficult emigration. This opened up more opportunities for learning, communication and self-realization under the new government. But it will become very difficult for these artists to express themselves as much as possible in the totalitarian system. This emphasizes the importance of a free press for the creative implementation of the illustrator.
doi:10.24919/2308-4863.1/30.212216 fatcat:7udu2nlpdnarlccskzschmv7xa