A Case of Metastatic Cancer to the Larynx
転移性喉頭癌の1例

Katsuhiko Komori, Kazuo Sakurai, Kenji Takeuchi, Kensei Naito
2005 Koutou (THE LARYNX JAPAN)  
doi:10.5426/larynx1989.17.1_34 fatcat:luio3b5tfnf5ri73jznmnvj66u