ČELIČNI OKVIRI SA ISPUNOM OD KLIRITA ILI STAKLA POD CIKLIČNIM OPTEREĆENJEM

Miodrag Nestorović, Jefto Terzović, Rastislav Mandić
2016 Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta  
Резиме:. Фасада од стакла се традиционално третира као неконструктивни елемент код зграда у сеизмичким условима. Истраживања аутора посвећена су могућности интегрисања испуне од стакла или клирита у носећи систем конструкције. У овом раду приказује се део резултата експерименталног истраживања композитних понела изложених дејству цикличног оптерећења. Композитни панели су формирани од челичног рама са испуном од ламелираног стакла или клирита и интермедијалног слоја од гуме. Кроз приказане
more » ... Кроз приказане резултате сагледава се понашање композитних склопова при различитим амплитудама и фреквенцијама оптерећења. Кључне речи: оквири са испуном, стакло, клирит, циклично оптерећење УВОД Фасада од стакла се традиционално третира као неконструктивни елемент код зграда изложених сиезмичким дејствима. Велике штете које су настале при земељотресима на стакленим површинама, иницирале су истраживања у два правца. Први од њих има за циљ да се минимизује штета на стакленој површини. Други правац истраживања води ка укључивању стаклене испуне у основну носећу конструкцију у циљу њене стабилизације при пријему сеизмичких сила. У раду [1] дат је општи преглед примене стакла као контрукцијског материјала. Утицај сеизмичког оптерећења на стаклену фасаду са појединичаним панелима дат је у [2]. Аналитички је анализирано понашање стакле испуне у равни и управно на раван испуне. Уочен је механизам понашања стакленог панела у његовој равни при међуспратним померањима: деформација флексибилног оквира која доводи до контакта панела и оквира и појава ротирајућег мода (обртање панела) који води ка 1
doi:10.14415/konferencijagfs2016.021 fatcat:5rih6gqvqreste263qlr7lsona