DEMOKRACJA EKONOMICZNA I WYCHOWANIE*

Piotr Stańczyk
FORUM OŚWIATOWE   unpublished
Przedmiotem tego tekstu jest próba interpretacji fenomenu deprecjacji pra-cy fizycznej i kształcenia zawodowego, w kontekście zagadnienia wychowania przez pracę i dla pracy. W sensie bardziej ogólnym, artykuł niniejszy dotyczy relacji między demokracją a wychowaniem-stąd tytuł wprost nawiązuje do opus magnum Johna Deweya 1-jednakże, przez wzgląd na zagadnienie "pracy", relacje te są pokomplikowane przez ekonomię. Punktem wyjście dla mych rozważań jest deklarowana przez Zygmunta Wia-trowskiego
more » ... ta Wia-trowskiego dezaprobata dla deprecjacji pracy fizycznej i wytwórczej: Wprawdzie cały okres międzywojenny cechowała walka o nadanie szkolnictwu zawodowemu rozmiarów i rangi odpowiadającym ówczesnym potrzebom życia gospodarczego, lecz była to walka trudna, gdyż w istocie rzeczy w społeczeń-* Artykuł ten jest finansowany z budżetu MNiSW w ramach grantu Dyskursywna konstrukcja podmiotu w wybranych obszarach kultury współczesnej Nr N107 026 32/3637 i został wygłoszony podczas konferencji "Tożsamość teorii wychowania" 23 listopada 2009 w Uniwersytecie Gdań-skim.
fatcat:ff7fegx7r5dfjm7hhmt4xa3q4a