OCROTIREA PENALĂ A PATRIMONIULUI. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

Dragu Judecător, Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie
unpublished
The penal legislation has always incriminated and seriously punished the offences against the patrimony, having as a result a continuous preoccupation for the protection of social relations regarding the patrimony. It is known that the protection of these relations is achieved by other branches of law, such as civil law, but when the juridical means become inefficient or insufficient, the penal law is used. 1. Noţiuni introductive Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat şi
more » ... cţionat sever faptele săvârşite împotriva patrimoniului, de unde rezultă o continuă preocupare pentru ocrotirea relaţiilor sociale privitoare la patrimoniu. Este ştiut faptul că ocrotirea acestor relaţii este realizată de alte ramuri de drept cum ar fi dreptul civil, însă atunci când mijloacele juridice extrapenale devin insuficiente sau ineficiente, acţionează legea penală. Legea penală ocroteşte, în general, toate relaţiile sociale de ordin patrimonial, dar făcea 1 deosebire sub aspectul tratamentului juridic penal între ocrotirea avutului personal sau particular şi ocrotirea avutului obştesc. 2 În terminologia legii penale, termenul "avut" are acelaşi înţeles ca şi termenul "patrimoniu". Avut este, deci, complexul de drepturi şi obligaţii privind entităţi care, în genere sau în particular, sunt susceptibile de a fi economic evaluate. 3 Noţiunea de avut are un conţinut şi o sferă mai largă decât noţiunea de proprietate, cuprinzând toate drepturile reale, toate drepturile cu caracter patrimonial, toate obligaţiile.
fatcat:yaicnsfnlbejjakapua5tm3vje