ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА – ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.)

Ігор Петрович Дерев'янко
2018 Міжнародні відносини теоретико-практичні аспекти  
ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА -ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.) 22 УДК 327 (0.45) Дерев'янко Ігор Петрович кандидат історичних наук, доцент, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, derevianko_ip@ukr.net ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА -ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.) У статті на основі публікацій польських якісних періодичних видань розкрито змістовне наповнення, характер і проблеми партнерських відносин України з Європейським Союзом,
more » ... ейським Союзом, визначено їх реальну динаміку та зовнішньополітичну стратегію України щодо ЄС. Актуальність теми дослідження визначається зростанням інтересу провідних польських видань до європейської політики України та необхідністю конструювання нової якості українсько-польських відносин у форматі взаємодії між Україною і ЄС. З'ясовано рівень відображення тематики в якісній польській пресі. Встановлено, що польська періодика досить оперативно реагує на хід розвитку відносин Україна -ЄС, оцінюючи і коментуючи політичні події та явища. Провідні польські видання, повідомляючи про зовнішньополітичні кроки України на європейській арені, виходять з примату національних інтересів. Польські друковані ЗМІ, широко висвітлюючи непростий характер відносин між Україною та ЄС, одноосібно формують уявлення про європейський напрям зовнішньої політики України та створюють підґрунтя для подолання несприятливих тенденцій. Для висвітлення змісту відносин між Україною та ЄС використані такі загальнонаукові підходи як системний, інформаційний, семіотичний. Системний метод у поєднанні з проблемно-хронологічним дозволив проаналізувати відносини України з Європейським Союзом. Ключові слова: Україна, ЄС, євроінтеграція, євроінтеграційна політика, польські ЗМІ. EU -Ukraine relations dynamics in leading print media of Poland (2010) The article reveales the Ukraine -EU partnership content, character and ДИНАМІКА ВІДНОСИН УКРАЇНА -ЄС У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОВІДНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЛЬЩІ (2010 р.) 23 policy of Ukraine and the necessity of constructing a new quality of the Ukrainian-Polish relations in the format of interaction between Ukraine and the EU. The level the subject highlighting in a qualitative Polish press has been clarified. It was established that the Polish periodicals respond promptly to the development of the Ukraine -EU relations, evaluating and commenting on political events and phenomena. Leading Polish publications reporting on Ukraine's foreign policy steps in the European arena rely on the national interests primacy. Polish print media, broadly covering the uneasy nature of the Ukraine -EU relations, individually form an idea of the European direction of Ukraine's foreign policy and provide a basis for overcoming unfavorable tendencies. To highlight the content of relations between Ukraine and the EU, such general scientific approaches as systematic, information, and semiotic have been used. The system method in combination with the problemchronological one allowed to analyze the relations between Ukraine and the European Union.
doi:10.31866/2616-745x.2.2018.133327 fatcat:7ywqwd2oqjemrjwclp3w5jitxm